Maakorraldustööde tegevuslitsentsid

Maakorraldustööde litsentsiomanikud on... » (XLS)

Maakatastriseaduse » § 16¹ lg 1 kohaselt on maakorraldustööde tegemise õigus maakorraldustööde tegevuslitsentsi omaval isikul. Maakatastriseaduse § 17 lg 2 kohaselt teostatakse katastrimõõdistamisi Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

Vabariigi Valitsuse 23.10.2003 määruse nr 264 "Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord" » § 2 lg 1 kohaselt on katastriüksuse piiride määramise, tähistamise ja mõõdistamise, katastriüksuse plaani ja piiriprotokolli koostamise teostamise õigus üksnes maakorraldustööde tegevuslitsentsi omaval isikul.

 

Maakorraldustööde tegevuslitsentsi väljaandmist, tegevuslitsentsi kehtivust, selle peatamist ja tühistamist reguleerivad maakatastriseaduse § 16¹ ja 16² ning Vabariigi Valitsuse 23.03.20014 määrusega nr 83 kehtestatud "Maakorraldustööde tegevuslitsentside väljaandmise, peatamise ja tühistamise kord" ».

Keskkonnaministri 20.02.2006 määrusega nr 16 on kehtestatud "Maakorraldustööde tegevuslitsentsi taotleja haridusele, katsetöödele ja eksamile esitatavad nõuded" ».

 

Maakorraldustööde tegevuslitsentsi taotlejal (juriidilise isiku puhul taotleja esindajal) peab olema kõrg- või maakorraldus- või maamõõdualane keskeri- või kutsekeskharidus ja vähemalt 3-aastane erialase töö kogemus.

Maakorraldustööde tegevuslitsentsi saamiseks peab taotleja esitama Maa-ametile avalduse.

Maa-amet, Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn
maaamet@maaamet.ee

 

Avalduse vorm füüsilisele isikule » (33.5 KB, DOC)

  Füüsiline isik esitab komisjonile kirjaliku avalduse, milles peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:

  1. Ees- ja perekonnanimi ning ärinimi, kui see on olemas.
  2. Isikukood.
  3. Postiaadress ning sidevahendite numbrid.
  4. Haridus.
  5. Erialane tööstaaž ja senise töökäigu kirjeldus.
  6. Loetelu taotleja omandis või õiguslikus kasutuses olevast maakorraldustööde teostamiseks vajalikust riist- ja tarkvarast.

  Füüsiline isik lisab avaldusele:

  • koopia passi isikuandmeid sisaldavatest lehekülgedest või ID-kaardist;
  • kui nõutakse elamis- ja tööluba, siis koopiad ka nimetatud dokumentidest;
  • koopia taotleja haridust tõendavast dokumendist;
  • koopia riigilõivu tasumist tõendavast dokumendist.

   

  Avalduse vorm juriidilisele isikule » (36 KB, DOC)

  Juriidiline isik esitab äriühingu allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatud kirjaliku avalduse, milles peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:

  1. Äriühingu nimi.
  2. Registrikood.
  3. Asukoht ja sidevahendite numbrid.
  4. Põhikohaga töötajate arv taotluse esitamisel ning nende isikute, kes litsentsi väljaandmise korral hakkavad teostama maakorraldustöid, ees- ja perekonnanimed.
  5. Punkti 3.1.1 punktides 1–5 nimetatud andmed taotleja juures töölepingu alusel täis- või osalise tööajaga töötava isiku, kes esindab taotlejat eksamil, kohta.
  6. Loetelu taotleja omandis või õiguslikus kasutuses olevast maakorraldustööde teostamiseks vajalikust riist- ja tarkvarast.

  Juriidiline isik lisab avaldusele:

  • koopia passi isikuandmeid sisaldavatest lehekülgedest või ID-kaardist isikute, kes hakkavad taotlejat esindama eksamil, kohta;
  • kui nõutakse elamis- ja tööluba, siis koopiad ka nimetatud dokumentidest;
  • koopia haridust tõendavast dokumendist isikute, kes hakkavad taotlejat esindama eksamil, kohta;
  • koopia riigilõivu tasumist tõendavast dokumendist.
   

  Riigilõivu tasumine

  Maakorraldustööde tegevuslitsentsi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 260 eurot. (Riigilõivuseadus § 138. Maakorraldustööde tegevuslitsentsi taotluse läbivaatamine).

  Saaja: Rahandusministeerium
  Saaja kontod:
  SEB pank - a/a EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
  Swedbank - a/a EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
  Danske Bank - a/a EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
  Nordea pank - a/a EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

  Viitenumber: 2900082139

   

  Katsetööd ja eksam

  Komisjon määrab ühe kuu jooksul litsentsitaotlejale kaks katsetööd. Katsetööde tegemiseks on taotlejal aega kaks kuud. Eksamile lubatakse kaks katsetööd sooritanud isikud. Eksami toimumise aeg ja koht tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette.

  Eksami keel on eesti keel. Test on kirjalik ja koosneb 30 küsimusest järgmistest valdkondadest:

  a) geodeesia alused:

  • Eesti geodeetiline süsteem;
  • mõõdistamise viisid;
  • mõõdistamisvead;
  • punkti asukoha määramise viisid;
  • pindalade määramine;
  • geodeetilised instrumendid;

  b) maakorraldustööde teostamist reguleerivad ja nendega seonduvad õigusaktid.

  Testi sooritamisel ei tohi kasutada abimaterjale. Komisjonil on vajadusel õigus esitada taotlejale suuliselt lisaküsimusi. Eksami sooritamiseks on aega kaks tundi.

  Erandina peab isik, kellele Eesti Geodeetide Ühing on omistanud geodeedi kutsekvalifikatsiooni III–V taseme ja on spetsialiseerunud geodeetilistele töödele maakorralduses või, kes on omandanud välisriigis geodeedi kutsekvalifikatsiooni, sooritama eksami üksnes maakorraldustööde teostamist reguleerivate ja nendega seonduvate õigusaktide osas.

  Isik, kellele on omistatud maakorraldaja kutsekvalifikatsiooni IV tase peab esitama kaks katsetööd ning eksamit ei ole vaja sooritada.

  Eksam loetakse sooritatuks, kui taotleja kogub eksami küsimustele vastamisel vähemalt 2/3 maksimaalsest võimalikust tulemusest mõlemas valdkonnas.

  Litsents antakse isikule, kes on edukalt sooritanud kaks katsetööd ja eksami.

   

  Tegevuslitsentsi pikendamine

  Maakorraldustööde tegevuslitsentsi pikendamiseks peab taotleja enne tegevuslitsentsil märgitud kehtivusaja möödumist esitama maakorraldustööde tegevuslitsentsi väljaandmise ekspertkomisjonile vastavasisulise kirjaliku avalduse. 

   

  Tegevuslitsentsi väljaandmise ekspertkomisjon

  Maa-ameti peadirektori 17.01.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/42 » (290.95 KB, PDF) on moodustatud maakorraldustööde tegevuslitsentsi väljaandmise ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad:

  Tõnu Kägo - Maa-ameti katastri kvaliteediosakonna juhataja, komisjoni esimees
  Margus Forsel - Maa-ameti katastri kvaliteediosakonna peaspetsialist
  Hellis Võsu - Maa-ameti õigusosakonna jurist, komisjoni aseesimees
  Francsisek Staškevitš -Maa-ameti katastrimõõdistamise kontrolliosakonna juhataja
  Piret Kruusimaa - Maa-ameti katastri registriosakonna peaspetsialist
  Toivo Tomingas - Maa-ameti geodeesia osakonna peaspetsialist (Eesti Geodeetide ühingu poolt nimetatud liige)
  Margus Sarapik - Eesti geodeetide Ühingu juhatuse liige (Eesti Geodeetide ühingu poolt nimetatud liige).

  Lisainfo:
  Kadri Tamm
  6750 851
  kadri.tamm@maaamet.ee
  ekspertkomisjoni sekretär

  Maa-ameti üldine e-posti aadress on maaamet@maaamet.ee  Viimati muudetud: 23.01.2018