Geodeesia

Geodeesia on teadus Maa kui planeedi ja selle pinna osade kuju ja suuruse määramisest, kasutatavatest mõõtmismeetoditest, mõõtmistulemuste matemaatilisest töötlemisest ning maapinna osade kujutamisest tasapinnal.

Geodeetilised andmed on koordinaat-, kõrgus- ja gravimeetrilised andmed, mis tagavad asukoha ja nähtuse määramise ühtses koordinaat- ja kõrgussüsteemis ning geodeetiliste tööde ühtse korralduse.

Geodeetiline süsteem on ruumiandmete infrastruktuuri alus, mis kindlustab andmekogude pidamise ühtses koordinaatide süsteemis.

Geodeetiline võrk on maastikul kindlustatud ühtses koordinaatsüsteemis rajatud geodeetiliste punktide kogum. Globaalse positsioneerimise püsijaamade võrk (ESTPOS) on ühtses koordinaatsüsteemis pidevalt töötav GNSS püsijaamade võrk. Geodeetiliste võrkude andmetest lähtutakse geodeetilistel mõõtmistel ja topograafilistel mõõdistamistel.

Geodeetiliste võrkude andmeid saab rakendada erinevate teaduslik-tehniliste ülesannete, nagu geoidi arvutus, vajumisvaatlused, geodünaamilised uuringud, metroloogiateenistus jms lahendamiseks.

  Geodeetilised märgid
   

   

  Maa-ameti tegevused geodeesia valdkonnas

  • Geodeetilise süsteemi » haldamine, ajakohastamine ja täpsustamine;
  • Geodeetiliste punktide andmekogu » pidamine ja andmete ajakohasena hoidmine;
  • riigi ja kohalike geodeetiliste võrkude rajamine ning rekonstrueerimine;
  • globaalse positsioneerimise püsijaamade võrgu haldamine;
  • geodeetiliste tööde kooskõlastamine ja tehniline kontroll;
  • geodeetiliste märkide haldamine ja riikliku kaitse korraldamine;
  • geodeetiliste tööde metroloogiline kindlustamine;
  • geodeesia arhiivi pidamine.

  Arhiiv

  Maa-ameti geodeesia arhiivi ülesandeks on erinevate organisatsioonide poolt kogutud geodeetiliste ja ehitusgeodeetiliste andmete säilitamine.

  Maa-ameti geodeesia arhiivi kogus on orienteeruvalt 78 000 säilitusühikut (aruanded, skeemid, planšetid, jms), sealhulgas:

  • geodeetilistest töödest: andmed geodeetiliste võrkude projektide, aruannete ja skeemide kohta, geodeetilise võrgu punktide koordinaadid ja krokiid, reeperite ja polügonomeetria punktide kõrgused (kõrguste kataloogid) ja krokiid;
  • rakendusgeodeetilistest töödest: aruanded 1:500, 1:1 000,
   1: 2 000 mõõtkavas tööde kohta.

  Vt Geodeetilised materjalid »

   

  Rahvusvaheline koostöö geodeesias »

  Maa-amet osaleb geodeesia valdkonnas aktiivselt rahvusvaheliste organisatsioonide töös:

  • Rahvusvahelise Geodeesia Assotsiatsiooni Referentsraamistike Euroopa töögrupp (EUREF);
  • Euroopa püsijaamade võrk (EPN);
  • Põhjamaade geodeesiakomisjon (NKG);
  • Euroopa asukohamääramise süsteem (EUPOS);
  • Euroopa riikide rahvuslike kaardistusorganisatsioonide ühendus EuroGeographics (PosKEN töögrupp)
   www.eurogeographics.org »;
  • Struve Koordineeriv Komitee.


  Viimati muudetud: 08.03.2017