Kaitsealuse maa omandamine

Kinnisasja omanik võib keskkonnaministeeriumile teha ettepaneku kinnisasja omandamiseks kaitstava loodusobjekti valitseja ehk Keskkonnaameti » kaudu. Avalduses peab märkima:

  • ettepaneku esitaja andmed (sh aadress, sidevahendite numbrid);
  • riigile omandamiseks pakutava kinnisasja pindala, katastritunnus(ed) ja kinnistusraamatu registriosa number;
  • riigile pakutava kinnisasjaga seotud kolmandate isikute õigused, mida ei kanta kinnistusraamatusse, sealhulgas abikaasa õigus ühisvarale ja kehtivad maa kasutusõigused;
  • avaldaja soovi korral hinnaettepanek;
  • kui riigile pakutav kinnisasi on kaasomandis, kuid ettepanekut ei ole teinud kõik kaasomanikud ühiselt, lisatakse ettepanekule asjaõigusseaduse » § 74 lõike 1 kohane kõigi kaasomanike kokkulepe.

Rabamaastik

Ettepanekule tuleb lisada maa omandamise dokument, milleks võib olla sõltuvalt maa omandamisviisist:

  • õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korraldus;
  • notariaalne müügileping;
  • pärimistunnistus;
  • abielutunnistus;
  • looduskaitseseaduse » § 20 lõike 11 punktis 3 kirjeldatud sugulusastet tõendava dokumendi koopia.

Neid dokumente ei ole vaja lisada, kui kinnisasi on kaitse alla võetud pärast omandamist või kinnisasja kaitsekord on pärast omandamist muutunud rangemaks.

Kui looduskaitseseaduse » § 20  alusel  ei ole kinnisasja lubatud omandada, otsustab keskkonnaminister kaitstava loodusobjekti valitseja ettepanekul omandamisest keeldumise. Otsus edastatakse kinnisasja omanikule.

Kui looduskaitseseaduse §s 20 ja ülaltoodud määruse alusel on kinnisasja lubatud omandada, otsustab keskkonnaminister omandamise menetluse algatamise. Algatamise otsus edastatakse avaldajale.

Riigi esindaja edasises menetluses on Maa-amet. Omandamise hinna ettepanek ja omandamise otsus tehakse avalduste laekumise järjekorras.

Omandamise avalduste laekumise järjekord on kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehel http://www.envir.ee/et/kaitsealad ».Viimati muudetud: 09.03.2017