Sa oled siin

Maakataster

Maakataster on riiklik andmekogu, mille eesmärk on maa väärtust, looduslikku seisundit ja kasutamist kajastava info kogumine, säilitamine ning avalikkusele kättesaadavaks tegemine.

Katastrisse on kantud kõigi Eesti Vabariigi katastriüksuste andmed: katastriüksuse tunnus, aadress, pindala, kasutamise sihtotstarve, kitsendused, piiripunktide andmed jne.

Maakatastri koosseisu kuuluvad katastri kaardid (katastrikaart, kitsenduste kaart ning maa kvaliteedi ja hindamise kaart), mille eesmärk on visualiseerida registrisse kantavat infot.

Maakatastri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium, volitatud töötleja ehk katastripidaja on Maa-amet.

Katastripidaja ülesandeks on katastriüksuste, maakasutusõiguste ja seadusjärgsete kitsenduste registreerimine ehk nende kohta kannete tegemine ning maa hindamiseks vajalike andmete kogumine ja töötlemine.

Katastri pidamise aluseks on maakatastriseadus » ja riigi maakatastri pidamise kord ».

 

Katastriandmetega tutvumine ja katastri väljavõtted

 

Maakatastris registreeritud katastriüksustega ja nende andmetega (sh ka nende asukohtadega) on võimalik vabalt tutvuda maainfo kaardirakenduse » ja kitsenduste kaardirakenduse » vahendusel.

Katastri ametlik väljavõte on dokument maaüksuse registreerimise kohta maakatastris, mis peab sisaldama katastriüksuse katastritunnust, sihtotstarvet, asukohta, pindala ja katastriüksuse moodustamise õiguslikku alust, ning katastripidaja pitseri ja allkirjaga kinnitatud koopia katastriüksuse plaanist või katastripidaja pitseri ja allkirjaga kinnitatud väljavõte kaartidest.

Katastri ametlik väljavõte on maksustatud riigilõivuga (maakatastriseadus » § 7 lõige 2 ja riigilõivuseadus » § 137 ), kinnitamata väljavõtte eest tuleb tasuda alates 21. leheküljest.

 

Digitaalsete katastripiiride tellimine

 

Katastriandmetega tutvumine ja väljavõtete saamine

 • e-kirja teel (maaamet@maaamet.ee);
 • helistades (665 0667);
 • kirja teel (Maa-amet, Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn);
 • teha taotlus kohapeal.
 

Katastrikandeid teeb ja katastriandmeid registreerib Maa-ameti katastri registriosakond, kes haldab ka katastriarhiivi ».

Osakond annab välja ka katastriüksuse moodustamise lähteülesandeid; võtab vastu ja vaatab läbi kande tegemiseks esitatud kandeavaldusi; teavitab katastri kvaliteediosakonda piiriprobleemidest ning korraldab ka maa- ja kohalike omavalitsuste katastrialase dokumentatsiooni vastuvõtmise, arhiveerimise ja digiteerimise. Maakatastri kannete alusdokumendid säilitatakse katastriarhiivis, mis sisaldab ka digitaalarhiivi.

  Katastriandmete töötlemise, avalikustamise ja kasutusse andmise tagab katastri teabe-ja arendusosakond.

  Osakond haldab ja arendab ka katastriga seotud andmekogusid ning registreerib haldus- ja asustusüksuste ning kitsenduste ruumiandmeid. 

  Katastriandmete kvaliteedi ja ajakohasuse tagamiseks ning andmete kontrollimiseks ja parandamiseks teeb katastrimõõdistamist ja maakorraldustoiminguid katastri kvaliteediosakond.

  Vajadusel osaleb osakond erapooletu eksperdina piirivaidluste lahendamisel, kujundades katastripidaja seisukoha piiriküsimustes. Osakond osaleb maakorraldustööde tegevuslitsentside väljaandmise ekspertkomisjoni töös.

  Katastriüksuste kontrollmõõdistamist korraldab ning piirimärkide ja looduses oleva situatsiooni vastavust katastriüksuste algdokumentidele kontrollib katastrimõõdistamise kontrolli osakond.

  Osakond jagab ka teavet katastrimõõdistamise kohta ning teeb kvaliteedikontrolli maakorraldustööde tegevuslitsentsi omavate isikute teostatud maakorraldustööde üle.

    

   e-Katastri Virtuaalkontor maamõõtjale »

   • võimalik taotleda katastrimõõdistamise lähteülesandeid;
   • tutvuda piirnevate katastriüksuste andmetega;
   • üles laadida ja katastripidajale edastada mõõdistamistulemusi, digitaalselt allkirjastatud dokumente jms.

   e-Katastri Virtuaalkontor on abiks ka avalikule sektorile plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse plaanide koostamiseks. Kavas on kogu andmevahetus katastriga teha täisdigitaalseks.

    Maakatastri statistika

    Statistilised ülevaated katastrisse kantud maa kohta on leitavad geoportaalis ». Statistika aluseks on:

    • katastriüksuste arv ja pindala;
    • katastriüksused omandamisviiside järgi;
    • katastriüksused kõlvikute ja sihtotstarvete järgi.
       


      Viimati muudetud: 18.10.2017