Sa oled siin

Kokkuvõte maakorraldustööde ja maa hindamise tegevuslitsentside välja andmise ekspertkomisjonide tööst aastal 2018

Foto: Maa-amet

Maakorraldustööde tegevuslitsentsid

Maakatastriseaduse kohaselt on Maa-ameti juures tegutsev maakorraldustööde tegevuslitsentside välja andmise ekspertkomisjon, mille ülesandeks on teha Maa-ameti peadirektorile ettepanekuid maakorraldustööde tegevuslitsentside välja andmiseks, kehtivuse peatamiseks ja tühistamiseks. Maa-ameti peadirektori käskkirjaga moodustatud komisjoni liikmeteks on kaks Eesti Geodeetide Ühingu poolt nimetatud liiget ning viis liiget Maa-ameti maakatastrivaldkonna ja õigusosakonna esindajate näol.

Käesoleva aasta alguse seisuga kehtib 350 maakorraldustööde tegevuslitsentsi, millest 213 litsentsi kuuluvad füüsilistele isikutele ja 137 litsentsi juriidilistele isikutele. 350-st kehtivast litsentsist 299 litsentsi on tähtajatud (tähtajatuid tegevuslitsentse väljastati kuni 16. oktoobrini 1998), 51  litsentsi on tähtajalised, omades viieaastast kehtivusaega. Aktiivselt Eesti katastrimõõdistamise turul tegelevaid litsentsiomanikke on suurusjärgus 150. Kolmel viimasel aastal katastripidajale registreerimiseks materjale esitanud maamõõtjate produktiivsust iseloomustav statistika koos maamõõtjate kontaktandmetega on leitav Maa-ameti Geoportaalist:  Maakorraldustööde tegevuslitsentsi omavate isikute statistika ja kontaktid

2018. aastal toimus komisjonil kokku 12 töökoosolekut.

Aasta esimeses pooles jätkus eelmisel aastal esitatud kahe litsentsi taotluse menetlemine katsetööde hindamise näol. Mõlemal juhul luges komisjon katsetööd mittesooritatuks ja tegi Maa-ameti peadirektorile ettepaneku keelduda litsentsi väljaandmisest, leides, et katsetöödes esinevad eksimused on sedavõrd suured, et neid ei saa käsitleda juhuslikena, vaid viitavad olulistele puudustele litsentsi taotleja teadmistes ja oskustes.

Aasta jooksul esitati komisjonile neli taotlust tegevuslitsentsi saamiseks. Komisjon määras taotlejatele katsetööd, mille hindamiseks esitamise tähtaeg oli kaks kuud katsetööde kättesaamisest. Üks taotleja esitas katsetööd tähtaegselt, kuid töödes esinesid olulised puudused, mistõttu tegi komisjon ettepaneku litsentsi mitte anda. Kolm taotlejat ei jõudnud kahe kuu jooksul katsetöid komisjonile esitada, neist kaks taotlesid katsetööde esitamise tähtaja pikendamist, komisjon rahuldas taotlused. 01.07.2018 muutus tegevuslitsentside väljastamise regulatsioon, mille kohaselt saab maakorraldustööde tegevuslitsentsi väljastada üksnes füüsilisele isikule, kellele on antud maakorraldaja kutse. Kuna kaks katsetööde esitamisega hiljaks jäänud taotlejat olid juriidilised isikud ja füüsilisest isikust tegevuslitsentsi taotleja ei omanud maakorraldaja kutset, siis pärast 01.07.2018 ei olnud Maa-ametil võimalik neile litsentsi väljastada. Komisjoni ettepanekul lõpetati tegevuslitsentsi välja andmise menetlused kõigi nelja taotleja osas litsentsi väljastamata.

Lisaks oli komisjoni töölaual 10 tegevuslitsentsi pikendamise menetlust. Komisjoni ettepanekul pikendas Maa-ameti peadirektor viieks aastaks järgmiste maakorraldustööde tegevuslitsentside kehtivust:

 1. GeoBaltica OÜ  - maakorraldustööde tegevuslitsents nr 578 MA-k.
 2. OÜ GEOBÜROO - maakorraldustööde tegevuslitsents nr 584 MA-k.
 3. OÜ GEPA MAA JA EHITUSKORRALDUS - maakorraldustööde tegevuslitsents nr 579 MA-k.
 4. Osaühing Kirss Grupp - maakorraldustööde tegevuslitsents nr 567 MA-k.
 5. Osaühing LOG & KER - maakorraldustööde tegevuslitsents nr 505 MA-k.
 6. Osaühing NURME MJM - maakorraldustööde tegevuslitsents nr 581 MA-k.
 7. Tatjana Nekljudova - maakorraldustööde tegevuslitsents nr 583 MA-k.
 8. Throne OÜ - maakorraldustööde tegevuslitsents nr 580 MA-k.
 9. Tollipulk OÜ - maakorraldustööde tegevuslitsents nr 586 MA-k.

Osaühing KG-Büroo maakorraldustööde tegevuslitsentsi nr 582 MA-k kehtivust ei pikendatud, kuna pikendamise taotluse esitamise ajaks oli komisjonis pooleli litsentsi tühistamisele suunatud menetlus, mis lõppes osaühingule KG-Büroo väljastatud litsentsi nr 582 MA-k tühistamisega.

Tegevuslitsentsi tühistamisele suunatud menetluse taotlusi esitati komisjonile kokku 15. Komisjoni ettepanekul tühistas Maa-ameti peadirektor 2018. aastal järgmised maakorraldustööde tegevuslitsentsid:

 1. Osaühing KG-Büroo - maakorraldustööde tegevuslitsents nr 582 MA-k. Tegevuslitsentsi tühistamise põhjuseks olid esitatud valeinfo piirimärkide paigaldamise kohta; paigaldatud piirimärgid ei vasta nõuetele; uued piirimärgid paigaldatud katastrikande järgsesse asukohta, arvestamata maastikul olevat situatsiooni ja abrissil esitatud sidemeid; paigaldatud on topelt piirimärk.
 2. Vello Kruus - maakorraldustööde tegevuslitsents nr 427 MA-k. Tegevuslitsentsi tühistamise põhjuseks olid  katastrimõõdistamisel tehtud mõõdistamisvead; katastripidajale registreerimiseks esitatud fiktiivsed mõõdistusandmed ja vead piiride määramisel; puuduvad piirimärgid looduses, nõuetele mittevastavad piirimärgid; läbi viimata piiride kindlakstegemine.
 3. Osaühing POSTULO - maakorraldustööde tegevuslitsents nr 16 MA-k tühistati litsentsi omava isiku taotlusel.


Seitsmel korral otsustas komisjon maakatastriseaduses sätestatud litsentsi tühistamise koosseisu puudumise tõttu litsentsi tühistamisele suunatud menetlust mitte algatada, kuigi sellekohane märgukiri ekspertkomisjonile esitati. Kolme menetluse raames kohtus komisjon litsentsiomanikega, et vestluse käigus saada menetluse asjaolude kohta täiendavaid selgitusi. Lisaks suheldi ka ühe litsentsi mitte omava isikuga, kelle maamõõdualase tegevuse kohta esitati komisjonile märgukiri. Neli menetlust jätkuvad 2019. aastal.

Maakatastriseaduse kohaselt kaotab litsents kehtivuse tegevuslitsentsi omava isiku tegevuse lõpetamisel, isiku lõppemisel või füüsilise isiku surmaga. Lähtuvalt sellest kaotasid kehtivuse järgmised tegevuslitsentsid:

 1. tegevuslitsents nr 72 MA-k, litsentsiomanik AS K & H, äriregistrist kustutatud 12.02018;
 2. tegevuslitsents nr 386 MA-k , litsentsiomanik Osaühing Brom, äriregistrist kustutatud 24.07.2017;
 3. tegevuslitsents nr 141 MA-k, litsentsiomanik Maie Võsa, surnud
 4. tegevuslitsents nr 485 MA-k, litsentsiomanik Endel Laur, surnud.
 5. tegevuslitsents nr 13 MA-k, litsentsiomanik Aktsiaselts Eesti Kaardikeskus, äriregistrist kustutatud 27.11.2018.


Litsentsil märgitud kehtivusaja möödumise tõttu on kaotanud kehtivuse Kaarli Kang maakorraldustööde tegevuslitsents nr 516 MA-k.

Ekspertkomisjon tuvastas 16 maakorraldustööde tegevuslitsentsi mitte omavat isikut, kes reklaamisid ennast internetis maakorraldustööde tegijatena. Isikutele saadeti märgukirjad eksitava info esitamise kohta. 13 isikut korrastasid oma kodulehe koheselt, kolm isikut tegid seda peale täiendavat meeldetuletust.

Maa hindamise tegevuslitsentsid

Vastavalt maa hindamise seadusele maa hindajaks (edaspidi hindaja) on isik, kellele on Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras välja antud vastav tegevuslitsents, mille eest on tasutud riigilõiv riigilõivuseaduses sätestatud määras. Korralisel hindamisel võib hindajaks olla ka avaliku teenistuse ametnik, kelle teenistuskohustuste hulka kuulub maa hindamine.

Litsentside väljaandmiseks moodustab keskkonnaminister 5-liikmelise maa hindamise tegevuslitsentsi väljaandmise komisjoni (edaspidi komisjon). Komisjoni kuuluvad kaks Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu esindajat, kaks Maa-ameti esindajat ja üks  Rahandusministeeriumi esindaja. Komisjon tegutseb Maa-ameti juures.

Litsentsi saab taotleda füüsiline isik ja taotlemise eelduseks on Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt taotlejale omistatud vara hindaja kutsekvalifikatsiooni. Avaldusi võetakse vastu kaks korda aastas ning avalduste vastuvõtmisest teavitatakse Maa-ameti ja Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu veebilehel. Komisjon määrab taotlejale ühe kuu jooksul avalduse esitamisele järgnevast päevast kaks katsetööd. Litsents väljastatakse taotlejale pärast kahe katsetöö edukat sooritamist ja riigilõivu tasumist. Litsentsi annab välja Maa-amet komisjoni ettepanekul.

Käesoleva aasta alguse seisuga kehtib 33 maa hindamise tegevuslitsentsi.

2018. aastal laekus komisjonile 9 litsentsi taotlust. Maa-ameti peadirektori käskkirja alusel väljastati 8 litsentsi. Kevadel laekus seitse taotlust ja kuuele taotlejale väljastati litsents. Sügisel laekus kaks taotlust ja mõlemale taotlejale väljastati litsentsid.

 

Tõnu Kägo, maakorraldustööde tegevuslitsentside välja andmise ekspertkomisjoni esimees
Andres Juss, Maa hindamise tegevuslitsentside välja andmise ekspertkomisjoni esimees

Veel uudiseid samal teemal

Piirimärk metsas
28.02.2020

Dünaamiline riigihange katastrimõõdistamiseks

Maa-amet algatas dünaamilise hankesüsteemi "Katastrimõõdistamise tellimine Rail Baltic projekti raames" ja kutsub seda tutvustavale koosolekule. 
Loe täpsemalt siit.

Piirikivi, 1939
14.02.2020

10 nõuannet, kuidas vältida piiritüli

Artikkel aitab meelde tuletada mõned lihtsad soovitused ja nõuanded, mida maaomanik ise saab ära teha, et hoida oma maa-asjad korras ning vältida kulukat ja närvesöövat piiritüli.