Sa oled siin

Maa-ametil on valminud maakatastri statistika teenus

Maa-ametil on valminud MAAKATASTRI STATISTIKA » teenus, mille kaudu saab üldistatud andmeid maakatastrisse kantud maa kohta. Esialgu saab maakatastri statistika teenuse kaudu pärida (koostada) 5 liiki statistikat: maakatastrisse kantud katastriüksused; maareformi käigus moodustatud katastriüksused omandamisviiside lõikes ning katastrisse kantud maa kõlvikute ja sihtotstarvete lõikes (nii katastriüksuste kui ka pindala järgi). Statistikatabelite loetelu tulevikus täieneb.

Andmeid saab pärida (koostada) kas kogu Eesti kohta või maakondade lõikes, maakonna tabelid sisaldavad ka omavalitsuste andmeid. Statistikat toodetakse iga kuu kohta ja uued tabelid avaldatakse iga kuu esimesel päeval. Tabelis olevad andmed on alla laetavad csv-formaadis, mis on esitatud Excelile sobivas struktuuris.

Statistiliste andmete visualiseerimiseks on koostatud erinevaid kartogramme ja diagramme.

Näide katastriüksuste statistika päringuvõimaluste kohta.

Näiteid teenuses pakutavate kartogrammide ja diagrammide kohta.

Uuel kujul statistika on kättesaadav alates detsembrist 2014 pärit andmete kohta. Varasemate perioodide kohta vt maareformi statistika », s.o andmed alates 1998. aastast, kus kuvatakse maakatastrisse kantud maa hulka maakondade kaupa ja selle jagunemist maareformi omandamisviiside lõikes.

Lisaks statistikatabelite lisandumisele on oluline muudatus ka maakondade ja omavalitsuste pindala esitamises. Kui varasemalt (sh ka maareformi statistikas ») kasutati 20 aasta vanustel paberkaartidel fikseeritud nn statistilist pindala, siis maakatastri statistikas » esitatakse haldusüksuse ruumipindala ehk haldusüksuse maakatastrisse kantud piiriandmete alusel arvutatud pindala. Seega on tegu märksa täpsemate andmetega. Suuremad muudatused võivad esineda just veepiiri (merepiiri) omavate haldusüksuste pindalades. Maa-amet soovitab nüüd kõikidel võtta kasutusele uued haldusüksuste pindalad ning uuendada neid igal aastal maakatastri andmete alusel.

 

Statistikatabelitest täpsemalt:

Maakatastrisse kantud katastriüksused (arv/ha)
Tabelis esitatakse maakatastrisse kantud katastriüksuste arv ja nende kogupindala ning katastrisse kantud maa suhtarv omavalitsuse või maakonna pindalast. Esitatakse ka maakatastrisse seni kandmata maa hulk. Andmed on hektarites ja nende visualiseerimiseks on koostatud ka kartogrammid (kõikide maakondade ja kogu Eesti kohta).

Maareformi käigus moodustatud katastriüksused omandamisviiside (ha) lõikes
Tabel näitab maakatastrisse kantud maa jagunemist maareformi omandamisviiside lõikes. Sarnaselt varasema maareformi statistikaga » eristatakse ka siin riigi omandisse jäetud; munitsipaalomandisse antud; ostueesõigusega, enampakkumisega, vaba põllumajandusmaana või vaba metsamaana erastatud ja tagastatud maid. Andmete visualiseerimiseks on koostatud diagrammid.

Maakatastrisse kantud maa kõlvikute (ha) lõikes
Tabel näitab maakatastrisse kantud maa jagunemist kõlvikute lõikes. Seejuures eristatakse haritava maa, loodusliku rohumaa, metsamaa, õuemaa (mille hulgast tuuakse eraldi välja ehitiste aluse maa pindala) ja muu maa (mille hulgast tuuakse eraldi välja vee all oleva maa pindala) kõlvikuid.

Statistika koostatakse maakatastris olevate kõlvikute andmete (katastriüksuse eksplikatsiooni) alusel ja see ei ole seotud Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmetega. Maakatastris olev katastriüksuse kõlvikuline koosseis kajastab katastriüksuse moodustamise (mõõdistamise) aegset kõlvikulist koosseisu.

Maakatastrisse kantud maa sihtotstarvete lõikes (katastriüksuste arv ja pindala)
Need kaks tabelit näitavad maakatastrisse kantud maa jagunemist katastriüksuse sihtotstarvete lõikes (KÜ-de arv/ha). Liitsihtotstarbega katastriüksuste puhul on arvestatud suurima osatähtsusega (%-ga) sihtotstarbe liiki. Andmete visualiseerimiseks on koostatud diagrammid.

 

Haldusüksuse pindala esitamine

Võrreldes varasema statistikaga on oluline muudatus haldusüksuse pindala esitamises. Varasemalt esitati haldusüksuse (nii maakonna kui ka omavalitsuse) pindalana nn statistilist pindala, mis oli fikseeritud 1990ndate teises pooles koostatud haldusüksuste paberkaartidel. Tollal piiri märkimiseks kasutatud pliiatsi- või markerijoone laius võis aga anda piiri asukoha ca 50-meetrise nihkega. Nüüd paberkaarte enam ei peeta ja haldusüksuse piirid on maakatastrisse kantud oluliselt täpsemalt.

Maakatastri statistikas esitatakse haldusüksuse pindala ruumipindalana ehk tegu on haldusüksuse maismaaosa piiriandmete alusel arvutatud pindalaga. Eesti pindalana esitatakse maakondade pindalade summat. Haldusüksuse pindala arvutatakse igal aastal 31. detsembri seisuga maakatastrisse kantud haldusüksuse piiriandmete alusel; esitatakse vaid maismaaosa pindala (1 ha täpsusega). Haldusüksuste maismaaosa moodustamisel on arvestatud Läänemere, Peipsi järve, Võrtsjärve ja Narva jõe ning Narva veehoidla ETAK-isse kantud kaldajoonega.

Haldusüksuste ruumipindalad võivad mõnevõrra erineda varasemast nn statistiliselt pindalast, eriti just veepiiri (merepiiri) omavate haldusüksuste puhul. Erinevused tulenevad Maa-ameti poolt viimastel aastatel teostatud mere kaldaala aeropildistamise ja laserskaneerimise tulemustest, mis on aluseks kaldajoone andmetele ETAK-is. Kaldajoonega ühist piiri omava haldusüksuse piir on ühitatud kaldajoone asukohaga ETAK-is, sama on tehtud ka näiteks vooluveekoguga ühist piiri omava haldusüksuse puhul.

Et halduspiirid kantakse maakatastrisse, siis katastripidaja korrastab (täpsustab) maakatastrisse kandeid tehes (nt uusi katastriüksusi registreerides) pidevalt ka halduspiiri asukohta.

Maa-amet soovitab kõikidel võtta kasutusele uued arvutatud haldusüksuste pindalad ning neid igal aastal uuendada. Ajakohased haldus- ja asutusüksuste piirid saab alla laadida http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Haldus-ja-asustusjaotus-p119.html »

Lisainfo:
Priit Kuus, maakatastri osakonna juhataja asetäitja, 675 0843, Priit.Kuus@maaamet.ee
Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõunik, 665 0630, 514 8627

Vaata lisaks:
http://geoportaal.maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/Maakatastri-andmed/Maakatastri-statistika-p506.html »

Veel uudiseid samal teemal

07.05.2020

Maatükkide loodusliku seisundi andmed läbisid maakatastris iga-aastase värskenduskuuri

Maa-amet ajakohastas tänavu kevadel maakatastris maatükkide loodusliku seisundi ehk kõlvikute andmeid, kasutades selleks eelmise aasta kaardiandmeid. Tegemist on igal aastal toimuva maatükkide loodusliku seisundi andmete uuendamisega. Tänavused muudatused puudutavad eelkõige Ida-Eestit.

04.05.2020

Maamõõtjate tegevuslitsentside kehtivus pikeneb

Maakatastriseaduse muudatus tagab maamõõdutööde kättesaadavuse nii eriolukorra ajal kui ka pärast seda.