Sa oled siin

Mullu kaevandati maavarasid veidi enam kui eelneval viiel aastal keskmiselt

Nõlva korrastamine Põhja-Kiviõli põlevkivikarjääris. Foto: Maa-amet

Maa-ametil valmis 2018. aasta Eesti maavarade koondbilanss, mis võtab kokku maardlate ja mäeeraldiste varu seisu aruandeaasta alguses ja lõpus ning varu muutused aasta jooksul. Eestis kaevandatakse jätkuvalt enim põlevkivi, liiva, kruusa, lubjakivi ja dolokivi. Põlevkivi ja ehitusmaavarasid kaevandati 2018. aastal pisut rohkem kui eelnenud viiel aastal keskmiselt, edukas aasta oli turbatootjatel.

2018. aasta 31. detsembri seisuga oli keskkonnaregistri maardlate nimistus arvele võetud 926 maardlat. Kehtivaid maavara kaevandamise lube oli 714. Kõige enam kaevandati 2018. aastal põlevkivi (ligikaudu 15,9 miljonit tonni ilma kadusid arvestamata), liiva ja kruusa (kokku ligikaudu 6,3 miljonit kuupmeetrit), lubjakivi ja dolokivi (kokku ligikaudu 3,3 miljonit kuupmeetrit) ning turvast (ligikaudu 1,0 miljonit tonni). Väiksemas koguses kaevandati ka savi ja meremuda.

Võrreldes eelnenud viiel aastal kaevandatud keskmiste kogustega kasvas 2018. aastal põlevkivi (9%), tsemendilubjakivi (2%), tehnoloogilise lubjakivi (55%), ehituslubjakivi (8%), ehitusdolokivi (16%), täitedolokivi (551%), keraamilise savi (8%), ehituskruusa (58%), tehnoloogilise liiva (56%), täiteliiva (49%), ehitusliiva (4%), meremuda (15%) ja turba (29%) kaevandamine. 2018. a suve soodsad ilmaolud võimaldasid toota nii peamiselt aianduses kasutusel olevat vähelagunenud turvast kui ka peamiselt küttematerjalina kasutatavat hästilagunenud turvast parimate aastate tasemel.

Eelnenud viiel aastal kaevandatud keskmiste kogustega võrreldes vähenes 2018. aastal tehnoloogilise dolokivi (24%), viimistlusdolokivi (54%), tsemendisavi (25%), täitekruusa (16%) ja raviotstarbelise järvemuda (100%) kaevandamine

Bilansi ja selle seletuskirjaga on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaalis »
 
Lisainfo:
Reet Roosalu, Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja, Reet.Roosalu@maaamet.ee
Karmen Kaukver, avalike suhete nõunik, Karmen.Kaukver@maaamet.ee, 5694 5407
 

Taustainfo
Maavarasid kaevandatakse Eestis piirkonniti vastavalt maavara levikule, saadud kaevandamislubadele ja leitud turustamisvõimalustele. Kaevandamislubade omajad deklareerivad kaevandatud kogused kvartalite kaupa, andmed koondatakse keskkonnaregistri maardlate nimistu andmebaasi, mille volitatud töötleja on Maa-amet. Bilansitabelid on koostatud maavarade kasutusalade lõikes, maakondlikus ja tähestikulises järjestuses.

Maapõueseaduse kohaselt on maavaradeks dolokivi, fosforiit, järvelubi, järvemuda, aluskorra ehituskivi, kruus, liiv, lubjakivi, meremuda, põlevkivi, savi ja turvas, mis on arvele võetud keskkonnaregistri maardlate nimistus ». Maavaravarude muutused aruandeaastal olid peamiselt tingitud kaevandamisest, kaevandamiskadudest, geoloogiliste uuringute tulemusena uute maardlate bilanssi lisamisest ning varude ümberhindamisest ja täiendavate varude kinnitamisest olemasolevates maardlates.

Maardlate ja mäeeraldiste asukohtadega ning neist viimasel viiel aastal kaevandatud kogustega saab tutvuda Maa-ameti geoportaalis maardlate kaardirakenduses ». Mäeeraldiste otsinguid saab teha nii kaardipildis ruumilise puhvriga piirkonda märkides kui ka mitmete omaduste kaudu otsides, näiteks mäeeraldisel leiduva maavara, kasutusala, loa omaja või kohaliku omavalitsuse järgi.

Kaevandamispiirkondi saab maardlate kaardirakenduses vaadelda põhikaardi, ortofotode, reljeefikaardi ja mitmete teiste pidevalt ajakohasena hoitavate Maa-ameti kaardiandmete taustal. Lisaks maardlatele, kus geoloogilise uurituse tase on kõrge, on veebirakenduses võimalik kaardipilti lisada ka geoloogilise kaardistamise käigus leitud maavarade perspektiivalade, levialade ja leiukohtade info, kus uuritus on väiksem.

Maardlate veebirakenduse kasutamisel on abiks kasutusjuhend » (PDF)

Veel uudiseid samal teemal

19.07.2019

Katkestused Maa-ameti teenustes 20.07.2019

Seoses hooldustöödega võib laupäeval, 20.07.2019, ajavahemikul kell 22.00 kuni 00.00 esineda lühiajalisi tõrkeid Maa-ameti teenustes, ka X-tee teenustes.

05.06.2019

Video: Kas oled olnud olukorras, kus vajad täpset maakaarti?

Eesti loodus on ilus igal aastaajal. Suvi on paljudele lemmikaeg matkamiseks. Kõige põnevamate ja vähekäidavate kohtade avastamiseks on sageli vaja väga täpset kaarti – selle leiad Maa-ameti geoportaalist.