vapp

 

Arengukava, eelarve ja aruanded, e-arved

Maa-amet (Estonian Land Board) on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kes teostab täidesaatvat riigivõimu ja riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Amet esindab ülesannete täitmisel riiki.

Maa-ameti arengukava on osa Keskkonnaministeeriumi arengukavast.

Maa-ametil on oma eelarve ja arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus. Ameti kulud kaetakse riigieelarvest.

Ameti kõrgemalseisev valitsusasutus on Keskkonnaministeerium, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust. Teenistuslikku järelevalvet ameti ja selle ametiisikute tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab keskkonnaminister.

Täpsema ülevaate Maa-ameti arengukavast, eelarvest ja tegevusaruannetest leiate järgnevatelt viidetelt:

 

E-arved

Maa-amet on liitunud e-müügiarvete keskkonnaga www.arved.ee, mis tähendab, et Maa-amet on e-müügiarvete saajana registreeritud e-arvete operaatorite juures ning e-müügiarvete saatjana registreeritud e-arvete operaatorite juures ja pankades.

E-müügiarvete tellimusi saab teha keskkonnas www.arved.ee, täpsem juhis https://www.arved.ee/public/00_arved_demo_kampaania.htm

Arve esitaja või arve saaja on Rahandusministeerium (registrikood 70000272).

 
<- tagasi ^ üles
   
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee