Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Geoinformaatika

Ülevaade

(Geo)infosüsteemide arendus ja geoinformaatika alane tegevus on Maa-ametis tihedalt seotud Maa-ameti põhimääruses toodud põhiülesannete (riigi maakatastri pidamine; maareformi läbiviimine; maakorralduse, maade hindamise, geodeesia, kartograafia, geoinformaatika alase tegevuse korraldamine ja koordineerimine) täitmisega. Lisaks geoinformaatikale kui tugitegevusele, toetamaks Maa-ameti põhiülesannete täitmist, on geoinformaatika arenenud üheks Maa-ameti põhitegevuseks.

Geoinfosüsteemidega tegeleb Maa-ametis kaks osakonda: geoinformaatika osakond ja infotehnoloogia osakond. Geoinformaatika osakonna koosseisu kuulub ja osakonna põhiülesannete täitmisega tegeleb kolm bürood: ruumiandmete infrastruktuuri büroo, geoinfosüsteemide büroo, ruumiandmeteenuste büroo.

Maa-amet on Euroopa Komisjoni kontaktpunktiks Eestis INSPIRE ehk Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuri osas. 

Eesmärgid ja tegevused

Geoinformaatika alase tegevuse eesmärgiks on välja töötada omavahel ühilduvad (geo)infosüsteem(id), mille kaudu on kasutajal võimalus kasutada Maa-ameti poolt hallatavaid ruumiandmeid. Kasutajateks on nii Maa-ameti süsteem (asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud andmed ja neid sisaldavad rakendused), teised riiklikud või riigi osalusega institutsioonid (konkreetsele institutsiooni tegevuseks vajalikud andmed ja rakendused), kui kogu avalikkus (avalikud andmed ja rakendused sh. INSPIRE direktiivis sätestatud andmed ja rakendused). Maa-amet teeb lisaks koostööd mitmete riiklike või riigi osalusega institutsioonidega eesmärgiga aidata neil tõhusamalt hallata nende ruumiandmeid.

Vastavalt büroole jagunevad põhiülesanded ja tegevused alljärgnevalt:

Ruumiandmete infrastruktuuri büroo:

 • ruumiandmete infrastruktuuri koordineerimiseks vajalike juhendite ja regulatsioonide koostamine ning eksperthinnangute andmine;
 • riigi infosüsteemi haldussüsteemi vahendusel esitatud ruumiandmeid sisaldavate andmekogude dokumentatsiooni kooskõlastamine;
 • ruumiandmete seaduses sätestatud ruumiandmete töötlemine, ruumiandmekogude haldamine ja -teenuste osutamine ning tegevuste seadustele ja teistele õigusaktidele ja tehnilistele nõuetele vastamise jälgimine;
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ettepanekute tegemine ning ameti tegevuses vajalike õigusaktide eelnõude koostamine;

Geoinfosüsteemide büroo:

 • geoinfosüsteemide (sh ETAK), võrguteenuste ning avalike portaalide arendamine;
 • geoinformaatika alase toe osutamine ameti struktuuriüksustele, teistele ruumiandmetega seotud institutsioonidele ja võrguteenuste kasutajatele.
 • geoinfosüsteemide arendamiseks vajalike geoinformaatika-alaste regulatsioonide ja standardite väljatöötamine ning arendamine;
 • Eesti ja Maa-ameti geoportaali haldamine, ning Eesti geoportaaliga liidestatud võrguteenuste kättesaadavaks tegemine EL INSPIRE geoportaalile;
 • topograafiliste nähtuste klassifikaatori välja töötamine ja haldamine;
 • ruumiandmetega seotud analüüside teostamine;
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ettepanekute tegemine ning ameti tegevuses vajalike õigusaktide eelnõude koostamine;

Ruumiandme teenuste büroo:

 • ruumiandmete avalikustamise, juurdepääsu võimaldamise ja andmete kasutusse andmise korraldamine
 • andmekogude, teenuste ja ruumiandmekogumite metaandmete koostamine ja haldamine;
 • ruumiandmekogumite ja -teenuste jagamise korraldamine teabevaldajate ja EL institutsioonide ning organitega;
 • ruumiandmekogumite ja -teenuste jagamise tingimuste ja korra välja töötamine;
 • ruumiandmeid ja teenuseid kasutavate isikute ja lepingute üle arve pidamine ning ruumiandmete kasutusõiguste ja litsenseerimispoliitika välja töötamine;
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ettepanekute tegemine ning ameti tegevuses vajalike õigusaktide eelnõude koostamine;

Kokkuvõtlikult

Geoinformaatika osakond:

 • Koordineerib Maa-ameti geoinformaatika alast tegevust;
 • Haldab Eesti topograafia andmekogu (ETAK);
 • Koordineerib ruumiandmete liikumist ja andmevahetust Maa-ameti ja teiste institutsioonide vahel, asutuse siseselt Maa-ameti struktuursete allüksuste vahel ning korraldab ruumiandmete avalikustamist, juurdepääsu andmetele ja andmete kasutusse andmist;
 • Osaleb Euroopa ruumiandmete infrastruktuuri ülesehitamises vastavalt INSPIRE direktiivile (INSPIRE koduleht);
 • Rakendab ennetavaid meetmeid dubleerivate (geo)infosüsteemide ja ruumiandmekogude tekkimise ärahoidmiseks Maa-ametis ja riiklikes või riigi osalusega institutsioonides;
 • Teeb koostööd andmevahetuse, geoinformaatiliste standardite, jms. väljatöötamise alal organisatsioonidega, mis haldavad ruumiandmeid sisaldavaid andmekogusid või registreid;
 • Töötab välja põhimõtteid andmevahetuse loomiseks teiste ruumiandmeid haldavate või kasutavate registritega;
 • Tagab Maa-ametisse laekuvate ruumiandmete ühildatavuse Maa-ameti (geo)infosüsteemiga;
 • Administreerib Maa-ameti kodulehekülge, Maa-ameti geoportaali ja Eesti geoportaali;
 • Arendab koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega geoinformaatika alal.

   tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee