Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Maareform

Maa-ameti üks tegevusvaldkondi ja ülesandeid on maareformi teostamise suunamine, koordineerimine ja kontrollimine. Maa-ametile pandud maareformi-alaste ülesannete täitmise ja riigi maareservi moodustamise eest vastutab Maa-ameti maareformi osakond.

Maasuhete ümberkorraldamise (maareformi) alused määrab kindlaks Maareformi seadus, mis jõustus 1. novembril 1991. aastal. Maareform on üks osa omandireformist ja viiakse läbi Omandireformi aluste seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Maareformi tegelikuks elluviijaks ja vahetuks korraldajaks on kohalikud omavalitsused ja maavalitsused. Maa-ameti peamised maareformi alased tegevused on:

  • kohalike omavalitsuste, maavalitsuste, ja teiste asutuste nõustamine ja järelevalve maareformi alases tegevuses;
  • Vabariigi Valitsuse korralduste ja keskkonnaministri käskkirjade ettevalmistamine munitsipaalmaadega seotud küsimustes;
  • maa riigi kulul tagastamise finantseerimise korraldamine;
  • maareservi arvamiseks sobivate maade väljaselgitamine koos maa riigi omandisse jätmiseks vajalike toimingute läbiviimisega ja otsuste ettevalmistamisega;
  • maareformi läbiviimiseks vajalike õigusaktide väljatöötamine jne.

Maareformi eesmärk

Maareformi eesmärk on kujundada riiklikul maaomandil rajanevad suhted ümber peamiselt maa eraomandil põhinevateks suheteks, lähtudes seejuures endiste omanike õiguste järjepidevusest ja praeguste maakasutajate seadusega kaitstud huvidest. Samuti on maareformi eesmärgiks luua eeldused maa efektiivsemaks kasutamiseks.

Maareformi sisu

Maareformi käigus tagastatakse või kompenseeritakse endistele omanikele või nende õigusjärglastele õigusvastaselt võõrandatud maa, antakse tasu eest või tasuta maa eraõigusliku isiku, avalik-õigusliku juriidilise isiku või kohaliku omavalitsusüksuse omandisse ning määratakse kindlaks riigi omandisse jäetav maa.

Maareformi käigus seatakse ehitise omaniku kasuks hoonestusõigus või maareformi seaduses sätestatud alustelkasutusvaldus.

NB! 20.03.2013 jõustusid maareformi kiiremaks lõpetamiseks seadusemuudatused. 
Loe kommentaari: Uued võimalused maareformi kiiremaks lõpetamiseks

 

2015. a novembris ja detsembris toimunud infopäevade ettekanded:

Viiteid:  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee