Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Kinnisvara haldamine

Maa-ameti üheks tegevusvaldkonnaks on Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva riigimaa haldamine ehk täpsemalt:

1) Maa-ameti volitatud valitsemisel olevate riigimaade kasutamise, käsutamise ning valdamise korraldamine;
2) riigile looduskaitseseadusega pandud ülesannete täitmine kaitstavat loodusobjekti sisaldavate kinnisasjade omandamisel;
3) Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate maade arvestuse pidamine, dokumentide säilimise ja nende kättesaadavuse korraldamine.

Riigi maareservi haldamisel lähtub Keskkonnaministeerium ja Maa-amet Vabariigi Valitsuse 26.01 2017 kabinetinõupidamisel  heaks kiidetud riigimaa reservina säilitamise ja tsiviilkäibesse suunamise põhimõtetest.

Vabariigi Valitsuskabineti memorandumi lisa 3 (  - 127,96 KB, 8.02.2017 )

Vabariigi Valitsuskabineti memorandumi lisa 4 (  - 115 KB, 8.02.2017 )

Riigimaa haldamise ülesannete täitmisega tegeleb Maa-ameti kinnisvara haldamise osakond. Kinnisvara haldamise osakonna koosseisu kuuluvad kinnisvara valitsemise büroo ja kinnisvara korraldamise büroo.

Kinnisvara valitsemise büroo tegevusvaldkonnad on:

1) Maa-ameti hallatava riigivara valitsemise eesmärgi ja kasutamise võimaluste analüüsimine, riigile mittevajaliku vara väljaselgitamine;
2)  riigile mittevajaliku maa müük enampakkumise korras;
3) põllumajandusmaade kasutamiseks (rendile) andmine enampakkumise korras;
4) riigimaade hooldustööde korraldamine;
5) riigimaale hoonestusõiguse seadmine.

Riigivara võõrandamine, hoonestusõiguse seadmine ja põllumajandusmaade kasutamiseks andmine toimub riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määruse nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" alusel.

Riigimaade müügi ja rendi enampakkumise teated avaldatakse vähemalt kaks nädalat enne enampakkumise toimumist Maa-ameti kodulehel uudiste ja avalike pakkumiste rubriigis, Ametlikes Teadannetes ja vähemalt ühes üleriigilises lehes. Riigivara võõrandamise enampakkumisel osalemiseks tuleb kindlasti eelnevalt tutvuda Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumisteatega, mis annab kõige täpsema info enampakkumise objektide ja osalemise tingimuste kohta. Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumisteate juures on kättesaadavad ka enampakkumise menetluses esitatavate avalduste soovituslikud vormid ja info menetlustoimingute tähtaegade kohta.

Kõik riigivara võõrandamise teated avaldatakse Ametlikes Teadaannetes. Andmed riigivara valitseja ja volitatud asutuse kohta ning riigivara kasutusse andmise kohta on kättesaadavad riigi kinnisvararegistrist.

2015. aastal laekus maa müügist riigieelarvesse ligi 10 miljonit

2015. aastal sõlmitud rendilepingute aastatasu on kokku 402 572 eurot

**********

Kinnisvara korraldamise büroo tegevusvaldkonnad on:

1) Kaitstavat loodusobjekti sisaldavate kinnisasjade riigile omandamine;
2) kinnisasjade otsustuskorras võõrandamine kohalikele omavalitsustele, mittetulundusühingutele, sihtasutustele jms);
3) riigivara üleandmine teistele ministeeriumidele;
4) riigivara koormamine piiratud asjaõigustega (isiklikud kasutusõigused, servituudid);
5) riigivara rendile andmine maavaravaru kaevandamiseks;
6) Keskkonnaministeeriumi haldusala asutuste maade arvestuse pidamine;
7) riigivaraga seotud kannete teostamine riigi kinnisvararegistris ja riigivara registreerimine kinnistusregistris.

Kinnisasjade riigile omandamine toimub looduskaitseseaduse § 20 ja Vabariigi Valitsuse 08.07.2004 määruse nr 242 "Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise ja ettepanekute menetlemise kord ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarbelist kasutamist oluliselt piiravaks ning kinnisasja väärtuse määramise kord ja alused" alusel. Andmed kinnisasja omandamise avalduste laekumise järjekorra kohta avaldatakse Keskkonnaministeeriumi kodulehel http://www.envir.ee/et/kaitsealad.

Riigivara otsustuskorras võõrandamine, üleandmine ning koormamine piiratud asjaõigustega toimub riigivaraseaduse ja keskkonnaministri 28.04.2010 määruse nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" alusel.

Maavaravaru kaevandamiseks maa rendile andmine toimub maapõueseaduse ja Vabariigi Valitsuse 09.06.2005 määruse nr 132 "Riigile kuuluva kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise kord" alusel.

Kannete tegemine riigi kinnisvararegistris toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse 16.12.2010 määrusele nr 178 "Riigi kinnisvararegistri asutamine ja selle pidamise põhimäärus".

Andmed riigivara piiratud asjaõigustega koormamise ja maavara kaevandamiseks rendile andmise kohta on kättesaadavad riigi kinnisvararegistrist.


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee