Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Ruumiline planeerimine

Maa-ameti üheks tegevusvaldkonnaks ja ülesandeks on ruumilise planeerimisega seotud ülesannete täitmine, millega tegeleb planeeringute osakond.

Planeeringute osakonna põhiülesanded on:

  • ameti ruumilise planeerimisega seotud ülesannete täitmise korraldamine ja koordineerimine; 
  • riigi huvide väljendamine planeeringumenetlustes kinnisasja omaniku, puudutatud või huvitatud isiku esindajana (maareformi seaduse § 31 lõike 2 tähenduses jätkuvalt riigi omandis oleval maal ning Eesti Vabariigile kuuluvatel Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevatel maaüksustel);
  • detailplaneeringute tellimiste korraldamine ja selleks lähteülesannete koostamine ning planeeringute koostamine ja elluviimine;  
  • planeeringuteabe andmekogumite arendamise ja koostalitlusvõime korraldamine ning koordineerimine; 
  • ameti struktuuriüksuste nõustamine ruumilise planeerimisega seotud küsimustes;
  • ettepanekute tegemine planeeringute valdkonda kuuluvate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ning osalemine ameti tegevuses vastavate õigusaktide eelnõude koostamisel;
  • osalemine projekteerimistingimuste ja ehitusloa menetlustes ning riigi huvide esindamine maaomaniku või puudutatud isiku esindajana.

Põhiülesannete täitmiseks teeb osakond ettepanekuid jätkuvalt riigi omandis oleva maa ja Maa-ameti volitusalas oleva riigimaa planeerimiseks maakonna-, üld- ja detailplaneeringute menetlustes.

Planeeringute osakond teeb tihedat koostööd Maa-ameti geoloogia osakonnaga, kes valmistab ette ameti seisukohti maakonna-, üld- ja detailplaneeringute läbivaatamisel ja kooskõlastamisel, kui planeeritav maa-ala asub keskkonnaregistri maardlate nimistus oleval maardlal või selle osal.


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee