Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakond

Maa-ameti katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakonna põhiülesanded on:

 • katastrimõõdistamiste, sealhulgas kontrollmõõdistamiste korraldamine;
 • maakorraldustööde kvaliteedikontrolli teostamine isikute osas, kellele on antud tegevusluba maakorraldustööde teostamiseks;
 • katastriüksuste algdokumentide andmete ning maastikul olevate piirimärkide asukoha ja looduses oleva situatsiooni vastavuse kontrollimine.

Katastrimõõdistamise ja -kontrolli osakond lähtub oma tegevuses Maa-ameti põhimäärusest, Maakatastriseadusest ja Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003. a määrusest nr 264 "Katastrimõõdistamise teostamise ja kontrollimise kord".

Maakatastriseaduse (MaaKatS) § 162 lõike 6 alusel on Maa-ametil õigus igal ajal kontrollida litsentsi omava isiku tegevuse vastavust õigusaktidele.

MaaKatS § 16 lõike 2 järgi vastutab katastrimõõdistamisi teostav, vastavat litsentsi omav isik tema poolt teostatud mõõdistamise ning koostatud katastriüksuse moodustamise toimiku õigsuse ja seaduslikkuse eest.

Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2003. a määruse nr 264 "Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord" § 31 sätestab katastrimõõdistamise kontrollimise kohustuse ja tingimused maamõõtja poolt ning § 32 sätestab katastrimõõdistamise kontrollimise katastripidaja poolt.

Vt ka Maakorraldustööde tegevuslitsentsid

         Maaomaniku meelespea

 

Põhiülesannete täitmiseks osakond:

 • teostab katastriüksustele kontrollmõõdistamisi katastribüroode, isikute ja asutuste esitatud kirjalike taotluste alusel;
 • teeb kvaliteedikontrolli maakorraldustööde tegevuslitsentsi omavate isikute poolt teostatud katastrimõõdistamistele;
 • korraldab katastriüksustele katastrimõõdistamisi, sh kontrollmõõdistamisi;
 • teeb ettepanekuid maaomanikele ja kohalikele omavalitsustele maakorraldustoimingute (piiride kindlaksmääramine) läbiviimiseks ja vajadusel osaleb piiride kindlaksmääramise toimingutes;
 • nõustab maakorraldustööde tegevuslitsentsi omavaid isikuid, katastribüroosid ning kohalikke omavalitsusi oma tegevusvaldkonna piires;
 • koostab ja esitab maakorraldustööde tegevuslitsentsi omavatele isikutele katastriüksuste andmete kontrollimise nõudeid ja kontrollib nõuete täitmist;
 • teeb maakorraldustööde tegevuslitsentside ekspertkomisjonile ettepanekuid maakorraldustööde tegevuslitsentside peatamiseks või tühistamiseks;
 • kontrollib maakorraldustööde tegevuslitsentsi taotleja teostatud katsetöid ja annab neile hinnangu;
 • teeb ettepanekuid valdkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ning osaleb ameti tegevuses vastavate õigusaktide eelnõude koostamisel.

 

Ettekanded:


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee