Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Õigusaktide nimekiri

 1. Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus
 2. Maareformi seadus
 3. Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse kehtestamise kohta
 4. Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse rakendamise kohta
 5. Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus
 6. Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seadus
 7. Maareformi seaduse §-de 7 ja 221 muutmise seadus
 8. Maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seadus
 9. Teine maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus
 10. Kolmas maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus
 11. Maareformi seaduse muutmise seadus (Vastu võetud 13.11.2002)
 12. Maareformi seaduse muutmise seadus (Vastu võetud 12.02.2003)
 13. Maareformi seaduse muutmise seadus (Vastu võetud 26.10.2005)
 14. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord
 15. Maa ostueesõigusega erastamise kord
 16. Maa enampakkumisega erastamise kord
 17. "Maareformi seaduse" paragrahvides 231 ja 232 sätestatud vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise kord
 18. Maa munitsipaalomandisse andmise kord
 19. Maa riigi omandisse jätmise kord
 20. Maareformi käigus maa rendileandmise ja maale kasutusvalduse seadmise kord
 21. Maareformi käigus riigimaale hoonestusõiguse seadmise ja selle käigus maa erastamise kord
 22. Maakatastriseadus
 23. Planeerimisseadus
 24. Ehitusseadus
 25. Maakorraldusseadus
 26. Ümberkruntimiskava koostamise kord
 27. Maakorralduse kulude määramise, rahastamise, riiklike toetusrahade määramise ja krediteerimise kord
 28. Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord
 29. Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise kord
 30. Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused
 31. Peremehetu ehitise hõivamise kord
 32. Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omandisse andmise ja kompenseerimise seadus
 33. NSV Liidu sõjaväebaaside jaoks sundvõõrandatud maa tagastamise, kompenseerimise ja asendamise seadus
 34. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus
 35. Endiste omanike õdedele ja vendadele või nende alanejatele sugulastele endise omaniku maal asuvate endise omaniku hoonete ja rajatiste tagastamise seadus
 36. Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus
 37. Seadus aiandus- ja suvilakooperatiivide maa erastamise kohta
 38. Otsus "Eesti Vabariigi seaduse aiandus- ja suvilakooperatiivide vara erastamise kohta" rakendamisest
 39. Kohalike omavalitsusüksuste ja maa-alade loetelu kinnitamine, kus maa erastamiseks välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on vajalik maavanema luba
 40. Maamaksuseadus

  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee