Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Uudised

  Valmis maavarade koondbilanss 2014
    25. juuni 2015 kell 14:59:58  
    Lisas: Agnes Jürgens  

Maa-ameti geoloogia osakonnal valmis Eesti maavarade koondbilanss 2014. aasta kohta. Peamiste andmetena on ära toodud maardlate ja mäeeraldiste varu seis aruandeaasta alguses ja lõpus ning varu muutused aasta jooksul.

Seisuga 31.12.2014 oli keskkonnaregistri maardlate nimistus arvele võetud 898 maardlat. Kehtivaid maavara kaevandamise lube on üle 600. Kõige enam kaevandati 2014. aastal põlevkivi (ligikaudu 15 miljonit tonni ilma kadusid arvestamata), liiva ja kruusa (kokku ligikaudu 5,2 miljonit kuupmeetrit), lubjakivi ja dolokivi (kokku ligikaudu 2,5 miljonit kuupmeetrit) ning turvast (ligikaudu 0,8 miljonit tonni). Väiksemas koguses kaevandati ka savi ja meremuda.

Bilansi koostamiseks vajalikud andmed pärinevad keskkonnaregistri maardlate nimistu andmebaasist, mille volitatud töötleja on Maa-amet. Bilansitabelid on koostatud kasutusalade lõikes, maakondlikus ja tähestikulises järjestuses.

Maapõueseaduse kohaselt on maavaradeks dolokivi, fosforiit, järvelubi, järvemuda, kristalliinne ehituskivi, kruus, liiv, lubjakivi, meremuda, põlevkivi, savi ja turvas, mis on arvele võetud keskkonnaregistri maardlate nimistus. Maavaravarude muutused aruandeaastal olid peamiselt tingitud kaevandamisest, kaevandamiskadudest, geoloogiliste uuringute tulemusena uute maardlate bilanssi lisamisest ning varude ümberhindamisest ja täiendavate varude kinnitamisest olemasolevates maardlates.

Bilansi ja selle seletuskirjaga on võimalik tutvuda Maa-ameti geoportaalis.

Lisainfo:
Reet Roosalu, Maa-ameti geoloogia osakonna juhataja, Reet.Roosalu@maaamet.ee
Agnes Jürgens, Maa-ameti avalike suhete nõunik, Agnes.Jurgens@maaamet.ee, 514 8627


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee