Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Ülevaade tegevusvaldkondadest

Maa-amet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kes teostab täidesaatvat riigivõimu ja riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

Amet esindab ülesannete täitmisel riiki.

Vastavalt Maa-ameti põhimäärusele on Maa-ameti tegevusvaldkonnad ja ülesanded:

(1) Ameti tegevusvaldkond on maa-andmete registreerimine, nende ajakohastamine ja avalikkusele kättesaadavuse tagamine, ruumiandmekogudega seotud ülesannete täitmine, geoloogiliste, kartograafiliste ja geodeetiliste tööde ja maa hindamisega seotud tegevuse korraldamine, maareformi toimingute suunamine ning hoonestamata riigimaaga seotud riigivara valitseja antud ülesannete täitmine.

 (2) Amet täidab järgmisi ülesandeid:
 1) korraldab katastriteenuste ja -andmete haldamist;
 2) tagab katastriandmete ajakohasuse ja usaldusväärsuse ning avalikkusele kättesaadavuse;
 3) suunab, koordineerib ja kontrollib maareformi läbiviimist ning korraldab maa riigi omandisse jätmist;
 4) täidab ruumilise planeerimisega seotud ülesandeid selleks antud volituste piires;
 5) haldab hoonestamata riigimaid ja teeb tehinguid selleks antud volituste piires;
 6) korraldab looduskaitseliste piirangutega maade riigile omandamist;
 7) peab arvestust Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade üle;
 8) täidab maakorraldusega seotud ülesandeid;
 9) korraldab geoinformaatika-alast tegevust ja haldab Eesti ruumiandmete infrastruktuuri;
 10) hõivab topograafiliste nähtuste andmeid;
 11) korraldab geodeesia, kartograafia ja fotogramm-meetria alast tegevust ning arendab satelliitkaugseirel põhinevaid riiklikke teenuseid;
 12) korraldab geoloogia-alast tegevust;
 13) korraldab loodusressursside kasutamise jälgimiseks aeropildistamisi;
 14) korraldab maa hindamisega seotud tegevusi;
 15) annab maa hindamise ja maakorraldustööde tegevuslitsentse;
 16) haldab ja arendab ametis peetavaid andmekogusid ning tagab nende koostalituse;
 17) osaleb õigusloomes oma tegevusvaldkondade ja pädevuse piires;
 18) osaleb rahvusvahelises koostöös oma tegevusvaldkondade ja pädevuse piires.

 (3) Amet täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud õigusaktiga, samuti keskkonnaministri või Keskkonnaministeeriumi kantsleri antud ülesandeid.


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee