Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee
vapp
 


  

Prindi lehekülg  
 
Tutvustus

Maa-amet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev riiklik valitsusasutus, mis osaleb riigi maapoliitika arendamisel ja elluviimisel, varustab ühiskonda maa kohta käiva infoga ning tagab riiklike ajakohaste ruumiandmete kättesaadavuse ja kasutuslihtsuse.

Maa-ameti missioon

Maa-amet on valitsusasutus, mis osaleb aktiivselt riikliku maapoliitika arendamisel ja elluviimisel ning varustab ühiskonda ajakohase informatsiooniga maa kohta.

Maa-ameti visioon

Maa-ameti visioon on tagada ajakohaste rahvuslike ruumiandmete kasutuslihtsus ja kättesaadavus ning riigivara heaperemehelik haldamine.

*************************************************************************************
Maa-amet moodustati 16. jaanuaril 1990. aastal Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Maakorralduse Valitsuse baasil. Tollase nimetusega Eesti Vabariigi Riiklik Maa-amet alustas tööd põllumajandusministri valitsemisalas. 16. juulil 1993 viidi amet Vabariigi Valitsuse määrusega üle Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse.

Maa-amet moodustati eesmärgiga tagada maakasutuse korraldus ja ratsionaalsem kasutamine; korraldada geodeetilisi ja kartograafilisi töid; juurutada ühtne maakatastri pidamine; korraldada maa hindamine ja kontrollida maamaksu kehtestamist; anda välja maakorralduse ja maamõõtmise töölube; lahendada maavaidlusi jne.

Aastatega on Maa-ameti peamisteks tegevusvaldkondadeks kujunenudki riigi maapoliitika rakendamine ja ruumiandmete kättesaadavuse tagamine, mis omakorda jagunevad neljaks alamtegevusvaldkonnaks:

  • Riigi maapoliitika rakendamine - maareformi läbiviimine, riigimaade haldamine, looduskaitseliste piirangutega kinnisasjade riigile omandamine ning riigi huvide kaitsmine planeeringutes.
  • Maakatastri pidamine - katastriandmete haldamine ja avalikkusele kättesaadavuse tagamine, katastrimõõdistamise ja -kontrolli korraldamine ning maa hindamise alase tegevuse korraldamine.
  • Geoinformaatika - ruumiandmete haldamine, ruumiandmeteenuste pakkumine ning geoinformaatika koordineerimine.
  • Geodeetiliste, geoloogiliste ja topograafiliste andmete hõive ja haldamine - geodeetiliste võrkude väljaarendamise korraldamine, geoloogilise kaardistamise korraldamine, riigi territooriumi kaardistamine, ühiskonna varustamine üldriiklike topograafiliste andmete ja kaartidega.

Maa-ameti esimeseks peadirektoriks määras valitsus põllumajandusministri asetäitja, agronoomi Ago Soasepa. Ameti asetäitjana alustas endise maakorralduse valitsuse juhataja, maakorraldusinsener Raivo Vallner, kes juunist 1991 jätkas peadirektorina. 1995. aastal määras keskkonnaminister Maa-ameti peadirektoriks juristi Kalev Kanguri, Raivo Vallner jätkas tööd peadirektori esimese asetäitjana.

2015. aasta 23. veebruarist juhib Maa-ametit peadirektorina Tambet Tiits.

Peadirektori asetäitjad on Anne Toom (kinnisvara ja planeeringute alal), Urmas Männama (maakatastri alal) ja Artu Ellmann (gemaatika valdkonnas).

Vaata lisaks: Maa-amet 25

Maa-ametit tutvustav voldik


  tagasi   üles  
 
  Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, telefon: +372 665 0600, faks: +372 665 0604, e-post: maaamet@maaamet.ee