vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 
Elektrooniline enampakkumine: 13.01.2016 09:30

Kaardi kasutamine

Ükshaaval saab kaardil maatükkide lähivaateid näha klõpsates paremal all nimistu ridadel. Kui on soov näha uuesti kogu ülevaatekaarti, vajutage "Kuva kõik" nuppu nimistu all paremal. Kuva kõik

Kuidas osaleda?

Soovid osaleda? Tutvu esmalt enampakkumise reeglitega!
 

Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".

Pakkuja on enne pakkumise tegemist kohustatud tähelepanelikult:

 • tutvuma enampakkumise tingimustega, mis sisaldavad teavet enampakkumisel osalemise, tulemuste teatavaks tegemise, võitja ja ostuõiguse selgitamise, lepingu sõlmimise ning muude müügitingimuste kohta.
 • kinnisasja looduses üle vaatama,
 • tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva infoga ja kõigi lisatud dokumentidega.
Kinnisasjaga tutvumiseks võib asjast huvitatud isik selle looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnistu ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnistu seisukorrast.

Avaliku elektroonilise enampakkumise tingimused (  - 112.28 KB, 13.02.2014 )

Müügimenetluse tähtajad (  - 17.26 KB, 12.02.2014 ).

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Teise isiku esindajana pakkumise esitamisel palume jälgida esindusõigusele kohalduvat regulatsiooni, sh juriidilise isiku esindamisel esindusõiguse kehtivust elektroonilise äriregistri andmetes.

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada Maa-ameti oksjonikeskkonnas aadressil www.maaamet.ee/maaoksjon alates teate avaldamisest kuni 13.01.2016 09:30-ni juhul, kui 15 minutit enne tähtaja saabumist ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist. Tehniliste tõrgete vältimiseks soovitame elektroonilises oksjonikeskkonnas opereerides kasutada veebilehitsejate (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari jms) uuemaid versioone. Internet Exploreri 10.0-st vanemate versioonide kasutamisel võib oksjonikeskkonnas pakkumise esitamine ebaõnnestuda. Tõrgete esinemisel soovitame vahetada veebilehitsejat või installeerida veebilehitseja uuem versioon.

Elektroonilisel enampakkumisel osalemiseks tuleb:

 1. registreeruda osalejana Maa-ameti oksjonikeskkonnas aadressil www.maaamet.ee/maaoksjon ID kaardiga, märkida registreerimise vormil kõik nõutud andmed, sh esindajana osalemisel andmed nii esindaja kui esindatava kohta ning kinnitada, et osaleja on tutvunud ja nõustub enampakkumise läbiviimise tingimustega;
 2. tasuda tagatisraha vastavalt oksjonikeskkonnas genereeritavas makseteatises näidatud andmetele (tagatisraha maksmisel ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka tuleb registreerimisel märkida pank ja arveldusarve number, kuhu tagatisraha tagastatakse);
 3. pärast tagatisraha laekumist makseteatises näidatud kontole teha oksjonikeskkonnas elektrooniliselt pakkumine eurodes täisarvuna (ilma sentideta) ette antud sammu kaupa. Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Soovi korral võib osaleja oma pakkumist tõsta piiramatu arv kordi.
 4. isiku esindamise puhul esitada esindaja volitusi tõendav dokument müügi korraldajale enne oksjoni lõppu e-posti teel (maaamet@maaamet.ee) või postiga (Maa-amet, Akadeemia 4, Tartu 51003). Juhul kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris, ei ole volikirja esitamine vajalik.

Pakkumisi müügiobjektidele saab teha vaid Maa-ameti oksjonikeskkonnas. Selgitavad juhendid oksjonikeskkonna kasutamise kohta on kättesaadavad oksjonikeskkonna avalehel. Osalejale antakse oksjonisüsteemis unikaalne kasutajanimi, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni. Enampakkumisel osalejate arv, kasutajanimed ja osalejate poolt tehtud pakkumised tehakse oksjonikeskkonnas reaalajas nähtavaks kõigile enampakkumisel osalejatele pärast tagatisraha laekumist makseteatises näidatud pangakontole. Selleks, et vältida tehniliste tõrgete tekkimist, soovitab enampakkumise korraldaja tasuda tagatisraha vähemalt 2 tundi enne enampakkumise lõppemist ning võimalusel kasutada automaatpakkumise piirsumma määramist.

Enampakkumisel osalemisel ja pakkumiste tegemisel esinevatest tehnilistest takistustest peab pakkuja viivitamatult teada andma enampakkumise teates avaldatud telefoninumbritel.

Elektrooniline enampakkumine lõpeb 13.01.2016 09:30 juhul, kui 15 minutit enne tähtaja saabumist ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist. Kui 15 minuti jooksul enne tähtaja saabumist laekub uus pakkumine, loetakse selle pakkumise laekumise hetk pikeneva lõpu perioodi uueks alguseks ja enampakkumine pikeneb 15 minuti võrra seni, kuni selle aja jooksul laekub uus pakkumine. Enampakkumine kuulutatakse lõppenuks, kui viimase pikeneva lõpu perioodi jooksul ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist.

Avaliku elektroonilise enampakkumise tulemused fikseeritakse enampakkumise protokollis, mis on osalejatele kättesaadav oksjonikeskkonnas aadressil www.maaamet.ee/maaoksjon kohe pärast enampakkumise võitja selgumist. Protokolliga saavad tutvuda ainult pakkumise teinud osalejad.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni. Enampakkumisel ostuõiguse saanud isik kohustub müügiobjekti ostma sellises seisundis nagu see on müügilepingu sõlmimise hetkel. Müüja ei vastuta selliste varjatud puuduste ilmnemise eest, millest müüja ei ole lepingu sõlmimise ajal teadlik. Ostja kohustub teatama ilmnenud puudustest hiljemalt kolme kuu jooksul müügilepingu sõlmimisest.

Enampakkumisel ostuõiguse saanud isik võib riigivara omandada, kui seadus ei sätesta vara omandamisel kitsendusi. Põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja saab osta vastavalt kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse (KAOKS) §-s 4 sätestatud tingimustele. KAOKS § 4 lõikes 6 ja §-s 5 sätestatud juhul peab ostja vastava maavanema loa esitama notarile enne müügilepingu sõlmimist.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Hiljemalt notariaalse asjaõiguslepingu sõlmimise hetkeks peab olema kogu ostusumma laekunud müüja poolt näidatud arveldusarvele või esitatud lepingu täitmise tagatised. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Kui enampakkumise võitnud äriühingul on tulenevalt äriseadustikust vaja tehingu tegemiseks nõukogu nõusolekut, tuleb see esitada notariaalsel müügilepingu sõlmimisel.

Müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta tekkivad küsimused tuleb esitada enne pakkumise tegemist Maa-ametile telefonidel 665 0782, 665 0781, 675 0126, 665 0798, kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

Täiendavate küsimuste korral oksjonisüsteemi kasutamise kohta helistada telefonil 665 0756.

Infot kinnisasjade ehitusõiguste ja planeerimisvõimaluste kohta soovitame küsida enne pakkumise tegemist kohalikult omavalitsuselt.

 
 
Vaata kõiki müügiobjekte kaardirakenduses järgmistes maakondades

13.01.2016 09:30 lõppeval elektroonilisel enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad, lisainfo vaatamiseks klõpsa maaüksuse nimetusel:

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.

  Oksjonikeskkonda sisenemine pangalingi kaudu on võimalik kuni 30.06.2015.
Alates 01.07.2015 saab oksjonikeskkonda siseneda ning pakkumist teha ainult ID-kaardiga.
 1. Järva maakond, Türi vald, Käru alevik, Karja tn 20, (37501:001:0069)
 2. Lääne maakond, Haapsalu linn, Lihula mnt 16, (18301:013:0064)
 3. Lääne maakond, Haapsalu linn, Uuemõisa alevik, Akna, (67401:009:0276)
 4. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Allika tn 13a, (41101:001:0382)
 5. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Kalmu tn 6, (41201:006:0047)
 6. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Kopli tn 8, (41201:002:0024)
 7. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Saue tn 1a, (41201:005:0071)
 8. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Virtsu alevik, Linnamäe tn 9a, (19502:003:0239)
 9. Rapla maakond, Rapla vald, Kasvandu küla, Ärisma, (27701:002:0126)
 10. Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Krookuse tn 1, (67001:010:0027)
 11. Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Krookuse tn 2, (67001:010:0028)
 12. Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Krookuse tn 4, (67001:010:0029)
 13. Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Nelgi tn 2, (67001:010:0032)
 14. Rapla maakond, Rapla vald, Rapla linn, Niidu tn 1, (67001:010:0031)