vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Loksa linn, Tallinna tn 61a • Müügiotsus 28.08.2015, käskkiri nr 772
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1557 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 6 540,00 €
 • Tagatisraha: 650,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnistul paikneb omavoliliselt püstitatud ehitis. Ehitises paikneb vähesel määral puitmaterjali. Müüja ei võta kohustatud korraldada ehitise ega selles paiknevate esemete likvideerimist.

  Kinnisasi jääb kultuurimälestiste riiklikus registris registreeritud ehitismälestiste Loksa kirikuaed (registrinumbriga 2898), Loksa kirik (registrinumbriga 2897) ja Loksa kirikuaia piirdemüür koos väravaga (registrinumbriga 2899) kaitsevöönditesse. Kinnismälestise kaitsevööndi moodustab 50 meetri laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates. Kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad piirangud. Muinsuskaitseametilt saadud informatsiooni kohaselt on Muinsuskaitseameti kirjaliku loata keelatud ehitamine, teede, trasside ja võrkude rajamine ning haljastus-, mulla- ja kaeve-ning maaparandustööd.

  Loksa valla üldplaneering on kehtestatud Loksa Linnavolikogu 14.05.2009 otsusega nr 38. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi kalmistu sanitaarkaitsevööndisse. Kalmistut ümbritsevas 50 meetrises vööndis kehtivad kalmistuseadusest tulenevad piirangud. Kinnisasi paikneb väikeelamumaa juhtotstarbega alal. Üldplaneeringu tehnovõrkude joonise kohaselt kulgevad kinnisasja kõrval olemasolev veetorustik ja kavandatav kanalisatsioonitorustik. Üldplaneeringuga on võimalik tutvuda valla kodulehel http://www.loksalinn.ee/uldplaneering

  Harju maakonnaplaneeringuga saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Harju maakonna teemaplaneeringutega saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Planeerimise ja ehitusõiguse võimalikkuse kohta soovitame küsida teavet kohalikult omavalitsuselt.

  Seotud dokumendid: