vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Saue vald, Riisipere alevik, Metsa tn 9a • Müügiotsus 27.08.2015, käskkiri nr 761
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 970 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (75%)elamumaa (25%)
 • Alghind: 740,00 €
 • Tagatisraha: 70,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  AS Eesti Telekom (endine ärinimi Elion Ettevõtted AS) on teada andnud kinnistu läheduses paiknevast sidekaablist, kaitsevööndiga 2 meetrit rajatise keskjoonest. Kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust ja Majandus-  ja taristuministri määrusest „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ tulenevad piirangud. Siderajatise ligikaudse asukohaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Metsa tn 9a kinnisasi jääb Nissi Vallavalitsuse 03.05.2005 otsusega nr 20 kehtestatud Nissi tee 33 ja lähiümbruse detailplaneeringu alale, detailplaneeringu joonisel märgitud positsioon nr 6. Kinnistul asub Nissi tee ja Metsa tänava vahelise asfalteeritud ühendustee lõik. Detailplaneeringu kohaselt planeeritakse teed kinnistu kõrvale, kuid see on välja ehitamata.

  Kinnistule ehitamise tingimuste ja detailplaneeringu realiseerimise võimaluste kohta soovitame informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Nissi Vallavolikogu 17. aprilli 2014.a otsusega nr 13 kehtestati Nissi valla üldplaneering. Üldplaneeringu kohaselt on detailplaneeringuga planeeritava tee lõik määratud avalikuks kasutamiseks. Nissi valla üldplaneeringuga saab tutvuda valla kodulehel http://nissi.kovtp.ee/uldplaneering

  Harju maakonnaplaneeringuga saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Harju maakonna teemaplaneeringutega saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: