vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Lääne-Harju vald, Paldiski linn, Rae tn 2 • Müügiotsus 27.08.2015, käskkiri nr 761
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 10000 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 121 340,00 €
 • Tagatisraha: 12 130,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnistu paikneb Paldiski Linnavolikogu 13.03.2008 otsusega nr 11 kehtestatud Tehnopargi detailplaneeringu alal, tähistatud positsiooniga nr 27.

  Paldiski Linnahoolduse OÜ-lt saadud andmetel paikneb kinnisasjal ettevõttele kuuluv kanalisatsioonitorustik, mille asukoht on nähtav juuresolevalt asendiplaanilt. Detailplaneeringu seletuskirja kohaselt võib hoone ehitada postidele torustiku kohale või kui hoone lahendus seda ei võimalda, siis tuleb kanalisatsioonitoru ümber tõsta krundi hoonestaja kulul. Kanalisatsioonitorule on määratud  servituudi vajadus laiusega 3 m torustikust mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale ulatub Rae tänava kaitsevöönd.

  Kinnisasi jääb osaliselt raudtee kaitsevööndisse.

  Kohalikult omavalitsuselt saadud informatsiooni kohaselt ei ole Rae tn 2 kinnistu hõlmava detailplaneeringuga ette nähtud ohtlikke või suurõnnetuse ohuga ettevõtete rajamist Rae tn 2 kinnistule. Uue suurõnnetuse ohuga ettevõtte rajamine ilma planeerimisprotsessita ei ole võimalik.

  Kinnistu asub A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte Alexela Terminal AS ohualas. Kinnistu vahetusse lähedusse jääb AS-i Alexela Terminal vedelkütuse ja kemikaalide mahutipark. 

  Kinnisasi piirneb Paldiski Linnavolikogu 30.12.2013 otsusega nr 18 osaliselt kehtestatud Pallase piirkond 16 ja 18 ning lähiala detailplaneeringu alaga. Planeeringuga kavandatakse Alexela Terminali mahutipargi laiendus. Planeeritav mahutipark on samuti suurõnnetuse ohuga. Kinnistu jääb ka planeeritava terminali ohutsooni. Detailplaneeringu kohaselt ulatub kinnisasjale suures osas planeeritavate naftasaaduste hoidmisehitiste kuja ulatusega 150 meetrit mahuti välispinnast, milles kehtivad Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud "Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded" toodud piirangud. Ohualade ja kuja ulatustega on võimalik tutvuda juuresolevatel joonistel.

  Suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohualas maakasutuse planeerimisel ja detailplaneeringute koostamisel tuleb arvestada kemikaaliseaduse §-s 14 toodud erinõuetega. Kinnistu ehitusõiguse ja planeerimise tingimuste kohta soovitame küsida teavet kohalikult omavalitsuselt. Kehtiva detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste soovitame informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) käigus teostatud riskianalüüsi järgi on välja selgitatud, et  vedelkütuse mahutipargi laienduse kaitsetsooni ulatuseks on 117 meetrit (KSH ptk 3.5). Nimetatud kaitsetsoon ulatub ka osaliselt Rae tn 2 kinnistule (ulatus näidatud detailplaneeringu joonistel).  Uute ehitiste kavandamine kaitsetsooni tuleb kooskõlastada Päästeametiga. Detailplaneeringu seletuskirjaga ja planeeringu KSH aruandega on võimalik tutvuda Paldiski Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.paldiski.ee/index.php?id=14284.

  Kinnistule on seatud tasuline tähtajatu isikliku kasutusõigus AS-i Alexela Terminal  kasuks tehnoloogilise torustiku ja selle kandekonstruktsiooni tunneli rajamiseks, omamiseks, valdamiseks ja kõikide tööde teostamiseks, mis on seotud tehnorajatiste ehitamise, majandamise, remontimise, korrashoiu ja hooldamisega.

  Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Isikliku kasutusõiguse asendiplaani kohaselt läbib kinnisasja siderajatis, mille omaniku, töös oleku ja kaitsevööndi ulatuse kohta Maa-ametil andmed puuduvad.

  Katastriüksuse plaani kohaselt paiknevad kinnisasja põhjanurgas kanalisatsioonikaevud. Maa-ametil puudub informatsioon kaevude eesmärgi või võimaliku ühenduse olemasolu kohta mistahes tehnorajatistega.

  Üldplaneeringu kohaselt on maatükile määratud kaubandus-, teenindusasutuste ja büroohoonete maa maakasutuse juhtotstarve. Paldiski linna üldplaneeringuga saab tutvuda linna kodulehel http://www.paldiski.ee/index.php?id=12761

  Harju maakonnaplaneeringuga saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Harju maakonna teemaplaneeringutega saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: