vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Tähnase tee 14 • Müügiotsus 27.08.2015, käskkiri nr 761
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 17221 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 551 070,00 €
 • Tagatisraha: 55 100,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnistule on Harju maavanema 24.03.2008 korraldusega nr 673-k on antud nõusolek IK Speditor Group OÜ-le sademevee kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks, rekonstrueerimiseks, remontimiseks, hooldamiseks ja likvideerimiseks. Maavanema korraldus ja selle lisaks olev asendiplaan on lisatud.

  AS-lt Elveso saadud informatsiooni kohaselt on nimetatud sademevee kanalisatsioonitorustikud üle antud AS-le Elveso. Lisaks paikneb kinnisasjal AS-lt Elveso saadud informatsiooni kohaselt ettevõttele kuuluv veetorustik, mille paiknemisega on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil. AS-lt Elveso saadud informatsiooni kohaselt on sademevee kanalisatsioonitorustike kaitsevööndiks  3 m torustiku telgjoonest mõlemale poole ja veetorustiku kaitsevööndiks 2 m torustiku telgjoonest mõlemale poole. Torustike kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Rae valla üldplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462. Kinnistu jääb detailplaneeringu kohustusega alale ning kinnistu kaguosa läbib perspektiivne 20 kV elektriliin. Kinnistu kõrvale ette nähtud perspektiivne tänav ning kavandatavale tänavale on ette nähtud perspektiivne tsentraalne veetrass. Üldplaneeringuga saab tutvuda http://www.rae.ee/rae-valla-uldplaneering

  Juurdepääs avalikult teelt puudub. Juurdepääsu küsimus lahendatakse kinnistule detailplaneeringu koostamise käigus. Juurdepääsu kavandamise ning kinnistu planeerimise ja ehitusõiguse võimalikkuse kohta soovitame küsida teavet kohalikult omavalitsuselt.

  Harju maakonnaplaneeringuga saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Harju maakonna teemaplaneeringutega saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: