vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Astangu tn 4a • Müügiotsus 27.08.2015, käskkiri nr 761
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 8580 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 112 460,00 €
 • Tagatisraha: 11 240,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnistu asub Tallinna Linnavalitsuse 22.06.2011 korraldusega nr 1124-k kehtestatud Astangu tn 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alal. Detailplaneering on kehtestatud osaliselt, kruntide positsioon 1, 2, 3, 6 ja 7 osas. Müüdav kinnistu on detailplaneeringus märgitud positsiooni numbriga 3. Detailplaneeringuga on näidatud servituudi seadmise vajadused (tänav, kõnniteed, tehnovõrgud, veejuhtimiskraavid). Kinnistu põhjapoolne osa asub tänava kaitsevööndis. Kinnistule ulatub planeeritava kanalisatsioonipumpla kaitsevöönd. Planeeringujärgse positsioon 2 kinnistu omanik on pöördunud Maa-ameti poole vastastikuste servituutide seadmise sooviga. Maa-amet ei nõustunud vastastikuste servituutidega ja servituute ei seatud.

  Detailplaneeringuga ettenähtud asukohas ei ole juurdepääsu kinnistule välja ehitatud, hetkel pääseb avalikult kasutatavalt teelt kinnistule vaid jalgsi.  

  Kinnistule ehitamise tingimuste ja detailplaneeringu realiseerimise võimaluste kohta soovitame informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Kinnistu on heakorrastamata, esineb omavoliliselt ladustatud jäätmeid. Kinnistu müüake sellises seisukorras nagu see on ja müüja ei võta kohustust korradladajäätmete likvideerimist.

  Katastrikaardile on kinnistu kitsendusena märgitud tänav.

  Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohaselt on ala juhtotstarbeks korruselamute ala. Üldplaneeringu kohaselt kulgeb kinnistu põhjapiiri lähedal sademeveetorustik, planeeritav vee- ja reoveetorustik, lõunapiiri läheduses planeeritav 110 kV elektriliin. Tallinna linna üldplaneeringuga saab tutvuda Tallinna linna kodulehel http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-linna-uldplaneering

  Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2011 otsusega nr 28 vastuvõetud Haabersti linnaosa üldplaneeringu eskiisi kohaselt on planeeritav maa-ala määratud osaliselt hoonestatavaks, suures enamuses rohealaks. Kinnistu põhjapoolse piiri lähedal asub olemasolev valgustusvõrk, B-kategooria gaasitorustik, planeeritav keskpinge kaabelliin, olemasolev sademevee torustik, perspektiivne kraav. Tallinna linna Haabersti linnaosa vastuvõetud üldplaneeringuga saab tutvuda Tallinna linna kodulehelhttp://www.tallinn.ee/est/ehitus/Haabersti-linnaosa-uldplaneering

  Harju maakonnaplaneeringuga saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Harju maakonna teemaplaneeringutega saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: