vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 243c • Müügiotsus 27.08.2015, käskkiri nr 761
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 15496 m²
 • Sihtotstarve: tootmismaa (100%)
 • Alghind: 71 720,00 €
 • Tagatisraha: 7 170,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt. Kinnisasja kitsendused lisaks kaardil kajastuvatele: osaliselt III kategooria kaitsealune liik.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnistule juurdepääs avalikult teelt puudub. Kinnistule on võimalik pääseda jalgsi Tähetorni tänavalt.

  AS-lt Eesti Telekom saadud andmete alusel asub kinnisasjal ettevõttele kuuluv maakaabelliin Härgmäe tn 14, Tähetorni tn 110a ja Paldiski mnt 243d kinnistute sidevarustuse tagamiseks. Rajatise kaitsevööndi ulatuseks on 2 meetrit rajatise keskjoonest. Kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust ja Majandus-  ja taristuministri määrusest „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ tulenevad piirangud. Siderajatise ligikaudse asukohaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnistul asub III kategooria kaitsealuse liigi leiukoht. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb loodukaitseseadus.

  Maa-amet tuvastas paikvaatlusel, et kinnistu keskosa läbib elektriõhuliin (madalpingeliin), mille omaniku ja töös oleku kohta Maa-ametil andmed puuduvad.

  Kinnistule on omavoliliselt ladustatud erinevaid jäätmeid. Kinnistu müüakse sellises seiuskorras nagu see on. Müüja ei võta kohustust korraldada kinnistult jäätmete likvideerimist.

  Kinnisasi piirneb Tallinna Linnavalitsuse 14.09.2005 korraldusega nr 1697-k kehtestatud Tähetorni tn 110 krundi detailplaneeringuga. Detailplaneeringu kohaselt ulatub kinnistule Härgmäe tn 12 kinnistul asuva puurkaevu sanitaarkaitsevöönd, mis kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasi piirneb Tallinna Linnavolikogu 21.08.2014 otsusega nr 124 kehtestatud Paldiski mnt 241, 241d ja 243a kinnistute ja lähiala detailplaneeringuga. Viimasega ja Tallinna Linnavolikogu 10.03.2011 otsusega nr 28 vastu võetud Haabersti linnaosa üldplaneeringuga on Paldiski mnt 243c kinnisasja idapoolse piiri äärde kavandatud perspektiivse kõrvaltänava ja kergliiklustee trassid kuni Tähetorni tänavani.

  Tallinna Linnavolikogu 10.03.2011 otsusega nr 28 vastu võetud Haabersti linnaosa üldplaneeringuga jääb kinnisasi ettevõtlus/tootmisala juhtfunktsiooniga alale ja rohevõrgustiku arengualale. Viimane on üldplaneeringu tähenduses olemasolevad rohealad, mis kavandatakse jätta osaliselt või täies ulatuses rohealadeks ka tulevikus ning, kus ala hoonestamise võimalikkus ja ulatus määratakse kindlaks lähtuvalt detailplaneeringu koostamise käigus läbi viidavatest keskkonnaalastest uuringutest.

  Vastu võetud Haabersti linnaosa üldplaneeringuga on kinnisasja lääneküljele tsoneeritud perspektiivse kõrvaltänava ja kergliiklustee trassikoridori ka perspektiivsete gaasi-, elektrimaakaabli-, sadevee-, kanalisatsiooni- ja veetorustiku trassikoridorid. 

  Vastu võetud Haabersti linnaosa üldplaneeringuga on võimalik tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Haabersti-linnaosa-uldplaneering

  Kuna kinnistu konkreetsed arendamisvõimalused ja ehitusõigused selgitatakse välja detailplaneeringu koostamise etapis, soovitame detailplaneeringu algatamistingimuste kohta küsida teavet kohalikult omavalitsuselt.

  Kehtivas Tallinna üldplaneeringus on ala käsitletud reservalana hoonestamiseks tulevikus. Tallinna üldplaneeringuga on võimalik tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-linna-uldplaneering

  Harju maakonnaplaneeringuga saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Harju maakonna teemaplaneeringutega saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: