vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

· Ühine alghind: 8 960,00 €
· Tagatisraha: 890,00 €
Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.· Kogupindala: 1 393 m²

Müügiobjekt koosneb järgmistest kinnistutest:

  1. Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Liikuri tn 22/1  2. Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Liikuri tn 22a/1  3. Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Liikuri tn 24a/1Lisainfo:

Kinnisasjad asuvad Tallinna Linnavolikogu 07.02.2002 otsusega nr 64 kehtestatud Liikuri tn 24/26 kinnistu detailplaneeringu alal, mille kohaselt ei ole krundid iseseisvalt hoonestatavad ja asuvad ehituskeelu alal.

Liikuri tn 22/1 kinnisasi on tähistatud detailplaneeringus positsiooniga 5a. AS Tallinna Vesi on Maa-ametile teada andnud, et kinnisasjal asub AS-le Tallinna Vesi kuuluv veetorustik (asukohajoonis lisatud) kaitsevööndi ulatusega 2 m toru teljest mõlemale poole. Detailplaneeringu tehnovõrkude joonise kohaselt läbivad kinnisasja lisaks kitsenduste registris kajastuvale ja eeltoodule sadevete- ja fekaalkanalisatsiooni torustikud, mille omanik, töökorras olek ja kaitsevööndi ulatus ei ole Maa-ametile teada. Rajatiste kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustiku paiknemisega on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil. 

Liikuri tn 22a/1 kinnisasi on tähistatud detailplaneeringus positsiooniga 4a. Kinnisasja läbivad AS-le Tallinna Soojus kuuluvad soojatorustik, betoonist soojatorustiku kamber ning drenaa˛, mille asukoht on nähtav juuresolevalt ettevõtte poolt edastatud asendiplaanilt ja katastriüksuse plaanilt. Rajatiste kaitsevööndi ulatus on 2 meetrit välisseinast mõlemale poole. Rajatiste kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Maa-ametile ei ole teada, kas torustik on töös või kas seda on võimalik kasutusele võtta.

Liikuri tn 24a/1 kinnisasi on tähistatud positsiooniga 3a. AS-lt Elion Ettevõtted (praeguse nimega AS Eesti Telekom)  saadud andmete kohaselt paikneb Liikuri tn 24a/1 kinnisasjal ettevõttele kuuluv siderajatis kaitsevööndiga 2 meetrit rajatise keskjoonest. Kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Siderajatise ligikaudse asukohaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

Detailplaneeringu realiseermise võimaluste ja tingimuste kohta soovitame küsida informatsiooni kohalikult omavalitsuselt.

Tallinna üldplaneeringu kohaselt jäävad kinnisasjad korruselamute ala juhtfunktsiooniga alale. Tallinna Linnavolikogu 21.10.2010 otsusega nr 238 kehtestatud Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kohaselt jäävad kinnisasjad samuti korterelamute alale ja nende vahele on planeeritud rohekoridor. Tallinna linna ja linnaosade üldplaneeringutega saab tutvuda linna kodulehel http://www.tallinn.ee/ehitus/g4843

Harju maakonnaplaneeringuga saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

Harju maakonna teemaplaneeringutega saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

Kinnisasjad jäävad alale, mille kohta on kohalikule omavalitsusele tehtud ettepanek Liikuri tn 22 ja Liikuri tn 24/26 kruntide ning lähiala detailplaneeringu algatamiseks. Ettepanekuga ja esitatud eskiisiga on võimalik tutvuda Tallinna Linnavalitsuse planeeringute registris aadressil: http://tpr.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=DP&MID=155703