vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopliranna tn 43 • Müügiotsus 27.08.2015, käskkiri nr 761
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3150 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 66 400,00 €
 • Tagatisraha: 6 640,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi asub riikliku kaitse all oleva ehitismälestise Bekkeri laevatehase tööliskasarmu, 1914. a. (reg. nr 8619) kaitsevööndis. Ehitismälestis on kaitse alla võetud kultuuriministri 18.08.1997 määrusega nr 47, (RTL 1997, 165/166, 927). Kinnismälestise kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused.

  Kinnisasi asub Tallinna Linnavolikogu 25.06.2009 otsusega nr 155 kehtestatud Sirbi, Kopliranna, Vasara tänava ja mere vahelise ala detailplaneeringu alal. Detailplaneeringuga on ette nähtud servituudi vajadus Kopliranna 43 kinnisasjale: olemasoleva ja planeeritud elektrikaabli koridorid laiusega 2 m ja 3,2 kuni 5 m võrguvaldaja kasuks; olemasoleva gaasitoru koridor laiusega 2,4 m võrguvaldaja kasuks; olemasoleva veetoru laiusega 5 m võrguvaldaja kasuks, hoone mahtu kavandatud alajaama kasuks.

  Kinnisasjale on seatud tasuta tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (endise nimega Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ) kasuks 6 m² ulatuses 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks, valdamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks ja muul viisil eskpluateerimiseks. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnisasjale on seatud tasuta tähtajatu isiklik kasutusõigus AS Eraküte kasuks 311,5 m² ulatuses välisgaasitrassi valdamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnisasjal paiknevad AS-ist Tallinna Vesi saadud andmete alusel ettevõttele kuuluvad osaliselt mittetöötavad vee- ja kanalisatsioonitorud, mille asukoht on toodud juuresoleval AS-i Tallinna Vesi poolt esitatud joonisel. Kanalisatsioonitorustikul, mis paikneb kinnistul on kaitsevöönd toru teljest 2 meetrit. Veetorustik mis paikneb kinnistu piiri lähedal on kaitsevöönd 2 meetrit toru teljest.  Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Lisaks paikneb detailplaneeringu kohaselt kinnisasjal veetorustik, lõik kanalisatsioonitorustikust ja planeeringu kohaselt likvideerimisele kuuluv madalpingekaabel. Nimetatud rajatised on nähtavad ka juuresolevalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt peetavas geodeetiliste mõõdistuste infosüsteemis kajastuval geodeetilisel asendiplaanil. Müüjal puudub informatsioon rajatiste omaniku ja töös oleku kohta.

  Kinnistu jääb B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte BLRT Transiit OÜ ohualasse. Suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohualas maakasutuse planeerimisel ja detailplaneeringute koostamisel tuleb arvestada kemikaaliseaduse §-s 14 toodud erinõuetega.

  Kinnisasjal paikneb jäätmeid. Müüja ei võta kohustust korraldada jäätmete likvideerimist.

  Kinnisajsal paikneb võrkpaneelidest piirdeaiaga ümbritsetud omavolilise parklana kasutusel olnud asfaltplats kahe 1-korruselise puithoonega.

  Lisaks on kinnistule kuhjatud kooritud pinnast või asfalti. Kuhjas sisalduvate materjalide ja kuhja omaniku kohta Maa-ametil info puudub. Naaberkinnistu omanikku on teavitatud, et juhul, kui tegemist on temale kuuluva materjaliga, on tal see võimalik likvideerida. Müüja ei võta kohustust korraldada kinnistult kuhja likvideerimist ega selle sisu välja selgitamist. Pärast kinnistu omandi üle minekut uuele omanikule sõltub kuhja edasine paiknemine kinnistu omaniku ja kuhja omaniku vahelisest kokkuleppest. Samuti on alal, millel kuhi paikneb piiratud omavoliliselt aiaga ja sellele juurdepääs takistatud. Naaberkinnistu omanikku on teavitatud, et juhul, kui tegemist on tema poolt rajatud piirdeaiaga tuleb see viia kinnistute vahelisele piirile või likvideerida. Müüja ei võta kohustust korraldada piirdeaia likvideerimist ega kinnistute vahelisele piirile viimist.

  Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka Tallinna Linnavalitsuse poolt peetavas elektroonses planeeringute registris aadressiga http://tpr.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=DP&MID=100287

  Tallinna linna ja linnaosade üldplaneeringutega saab tutvuda linna kodulehel http://www.tallinn.ee/ehitus/g4843

  Harju maakonnaplaneeringuga saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Harju maakonna teemaplaneeringutega saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: