vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Gonsiori tn 11 • Müügiotsus 28.08.2015, käskkiri nr 772
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 674 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 540 000,00 €
 • Tagatisraha: 54 000,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi jääb ohtliku ettevõtte Tallinna Vesi AS ohualasse.

  Eesti Gaas AS-ilt saadud andmete kohaselt paikneb kinnisasjal ettevõttele kuuluv A-kategooria maagaasi jaotustorustik DN150 kaitsevööndi ulatusega 1 m torustiku telgjoonest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust ja majandus- ja taristuministri määrusest „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ tulenevad piirangud. Gaasitorustik kajastub maakatastri kitsenduste kaardil, samuti on torustiku asukoht näidatud juuresoleval AS Eesti Gaas poolt esitatud asendiplaanil.

  Lisaks kitsenduste kaardil kajastuvale paiknevad kinnisasjal järgmised rajatised:

  Tallinna Kommunaalametilt saadud andmete kohaselt paikneb kinnisasjal tänavavalgustuse elektrimaakaabelliin, 2 masti ja 5 valgustit. Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määruse nr 73 "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded" kohaselt on elektrimaakaabelliini kaitsevööndi ulatus 1 m kaabli keskjoonest. Kaitsevööndis kehtivad piirangud on toodud ehitusseadustikus ja eelviidatud määruses. Kaabli asukoht on näidatud juuresoleval Tallinna Kommunaalameti poolt esitatud tänavavalgustuse objektide asendiplaanil.

  AS-ilt Tallinna Vesi saadud andmete kohaselt paikneb kinnisasjal ettevõttele kuuluv ühisveevoolne kollektor ja veetorustik. Kollektori kaitsevöönd on 5 m toru teljest ja veetorustiku kaitsevööndi on 2 m toru teljest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustiku §st 74 tulenevad piirangud. Torustike paiknemine ja kaitsevööndite ulatus on näidatud juuresoleval AS Tallinna Vesi poolt esitatud asendiplaanil.

  AS-ilt Eesti Telekom saadud andmete kohaselt ulatub kinnisasjale ettevõttele kuuluva liinirajatise kaitsevöönd ulatusega 1 m rajatise teljest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad elektroonilise side seadusest ja ehitusseadustiku §st 78 tulenevad piirangud. Liinirajatise ligikaudne asukoht on näidatud juuresoleval asendiplaanil.

  AS-ilt Tallinna Küte saadud andmete kohaselt paikneb kinnisasjal ettevõttele kuuluv soojustorustik, mis on alates 1999. aastast  kasutusest väljas. Soojustorustiku asukohaga on võimalik tutvuda juuresoleval AS Tallinna Küte poolt esitatud asendiplaanil.

  Tallinna geomõõdistuse infosüsteemis kajastuva geodeetilise alusplaani väljavõtte kohaselt paiknevad kinnisasjal lisaks eeltoodule veetorustik ja elektrimaakaabelliinid, mille paiknemine on näidatud juuresoleval geodeetilise alusplaani väljavõttel. Müüjal puudub informatsioon rajatiste omaniku ja nende kasutamise kohta. Veetorustiku kaitsevööndi ulatuse kohta puuduvad andmed. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ning ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määruse nr 73 "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded" kohaselt on elektrimaakaabelliini kaitsevööndi ulatus 1 m kaabli keskjoonest. Kaitsevööndis kehtivad piirangud on sätestatud ehitusseadustikus ja eelviidatud määruses.

  Müüjal ei ole andmeid enampakkumise teates nimetamata ja mistahes teiste kitsenduste kaardil kajastamata kitsendusi põhjustavate objektide, sh tehnovõrkude, olemasolu kohta. Müüja ei ole kitsenduste ilmsikstulekul kohustatud kandma nende ümbertõstmise ja/või likvideerimisega seonduvaid kulusid.

  Tallinna Linnavolikogu 11.01.2001 määrusega nr 3 kehtestatud Tallinna üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi segahoonestusalale, kuhu võib ehitada kõiki hooneid, v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid. Tallinna linna üldplaneeringuga on võimalik tutvuda Tallinna Linnavalitsuse kodulehel aadressiga http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-linna-uldplaneering. Planeerimise ja ehitamise võimaluste kohta soovitame küsida teavet kohalikult omavalitsuselt.

  Kinnisasi on kaetud kiviparketiga ning kinnisasjal paiknevad: bussiootepaviljon, reklaamkandja ja betoonist istemüür puidust istumisrestidega. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt.

  Seotud dokumendid: