vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Talli tn 3 • Müügiotsus 09.07.2015, käskkiri nr 669
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2762 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 55 240,00 €
 • Tagatisraha: 5 520,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasi on koormatud kaheks aastaks tasulise teeservituudiga kinnistu nr 11587302 igakordse omaniku kasuks 181 m² ulatuses. Ostja kohustub üle võtma teeservituudi seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused. Kasutusõiguse alaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil. 

  Kinnisasi piirneb Rae Vallavolikogu 04.12.2001 otsusega nr 284 kehtestatud Jüri Veetorni tootmispiirkonna detailplaneeringu alaga. Detailplaneeringu kehtestamise ajal jäi ka võõrandatav kinnisasi detailplaneeringu alale, kuid hiljem selgus, et Talli tn 3 kinnisasja osas ei ole detailplaneering realiseeritav ning Rae Vallavolikogu 27.08.2013 otsusega nr 485 tunnistai Jüri Veetorni tootmispiirkonna detailplaneering Talli tn 3 kinnisasja osas kehtetuks.

  20.09.2012 Rae Vallavolikogu otsusega nr 390 kehtestatud Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringu kohaselt on Talli tn 3 kinnistu maakasutuse juhtotstarve sisekaitselise hoone- ja rajatise maa. Kinnistu piirneb lõunapoolsest küljest Lehmja tammiku maastikukaitsealaga. Kinnistust ida pool paikneb Talli kogujatee/juurdepääsutänav koos jalg- ja jalgrattateega. Üldplaneeringu kohaselt paikneb Talli tn 3 kinnistust lõunapool olemasolev veetrass ning põhjas nii olemasolev kui ka perspektiivne veetrass. Kinnistu jääb reoveekogumisalale. Üldplaneeringuga saab tutvuda http://www.rae.ee/juri-uldplaneering

  Harju maakonnaplaneeringuga saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Harju maakonna teemaplaneeringutega saab tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel http://harju.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Planeerimise ja ehitusõiguse võimalikkuse kohta soovitame küsida teavet kohalikult omavalitsuselt.

  Kinnisasja kasutatakse aeg-ajalt omavoliliselt sõidukite parkimiseks. Lisaks on kinnistule ladustatud betoonelemente. Müüja ei võta kohustust korraldada kinnistult sellel paiknevate esemete likvideerimist.

  Seotud dokumendid: