vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Jõe tn 3c • Müügiotsus 15.03.2016, käskkiri nr 1-2/16/237
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1666 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 5 830,00 €
 • Tagatisraha: 580,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasja kaguosas paikneb kasutusest väljas olev pumpla. Pumpla läheduses paiknevad kohalikult omavalitsuselt saadud informatsiooni kohaselt kasutusest väljas olevad kanalisatsioonitorustikud ning madalpingekaabel. Nimetatud objektide paiknemine on nähtav juuresolevalt geoaluse väljavõttel.

  Geodeetilise alusplaani kohaselt läbib Jõe tn 3c kinnisasja veetorustik. Müüjal puuduvad andmed torustiku töös oleku, omaniku ja kaitsevööndi ulatuse kohta.

  Jõgeva maavanema 03.11.2005 korraldusega nr 811 on antud nõusolek Elektrilevi OÜ-le (endine ärinimi Jaotusvõrk OÜ) 0,4 kV õhuliini paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Õhuliin kajastub ka kitsenduste kaardil.

  Kinnisasjaga piirnevate Kuuse ja Jõe tänavate kaitsevööndi ulatuse kohta informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub Jõgeva Linnavolikogu 28.10.2010 otsusega nr 59 kehtestatud Jõgeva linnas Jõe, Kalda, Staadioni ja Roosi kvartalis asuva hoonestamata maa-ala detailplaneeringu alal. Kinnistu on detailplaneeringus tähistatud Jõe 3c krundina. 

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta  informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Jõgeva linna üldplaneering on kehtestatud 26.09.2002 Jõgeva Linnavolikogu määrusega nr 9. Alale on nähtud üldplaneeringuga üldkasutatava hoone maakasutus. Jõgeva linna üldplaneeringu teemaplaneeringu "Avalike ja ärialade paiknemist ja ehitusreegleid täpsustav teemaplaneering" on kehtestatud Jõgeva Linnavolikogu 26.09.2013 määrusega nr 23, mille järgi antud kinnistu asub üldkasutatavate hoonete maal. Üldplaneeringuga tutvuda linna kodulehel http://jogeva.kovtp.ee/et/uldplaneering

  Jõgeva maakonnaplaneeringuga tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsus oma 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 algatas uue Jõgeva maakonnaplaneeringu, millega tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering

  Jõgeva maakonna teemaplaneeringutega tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: