vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Järva maakond, Paide linn, Pärna tn 7 • Müügiotsus 15.03.2016, käskkiri nr 1-2/16/237
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 10673 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (60%)elamumaa (40%)
 • Alghind: 40 560,00 €
 • Tagatisraha: 4 050,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirnevate teede kaitsevööndite ulatuse kohta nformatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnissjal paiknevad betoonpaneelid. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist.

  Kinnisasi piirneb 27.04.2004 korraldusega nr 146 kehtestatud Paide linna Pärna tn elamukvartali detailplaneeringu alaga.

  Kinnisasi jääb Paide Linnavolikogu 28.08.2008 otsusega nr 64 kehtestatud Kooli tn 1 kinnistut ja perspektiivset Staadioni tänavat ümbritseva maa-ala detailplaneeringu alale. Kinnisasi tähistatud positsiooniga nr 3. Kinnistule on planeeritud servituudivajadusega sidekanalisatsioon ja servituudivajadusega soojatrass.

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta  informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Lisaks kitsenduste kaardil kajastuvale läbib katastriüksust AS-ilt Paide Vesi saadud informatsiooni kohaselt Pärna tn 5 kinnisasja teenindav kanalisatsiooni ühendustorustik, mis ei ole AS Paide Vesi omandis. Ligikaudne asukoht näidatud Paide Vesi AS-i poolt edastatud joonisel, torustik tähistatud rohelise joonena. Pärna tn 5 kanalisatsiooni ühendustorustiku kaitsevööndi ulatus 2,5 m telgjoonest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Eelviidatud detailplaneeringus on näidatud antud torustikule servituudivajadus.

  Katastriüksuse plaani ja detailplaneeringu tehnovõrkude joonise kohaselt läbib kinnisasja idapoolset osa elektrikaabel. Kitsenduste kaardi kohaselt paikneb kaabel Kooli tänava maal. Müüjal puudub täpsem informatsioon kaabli tegeliku paiknemise kohta.

  Paide linna üldplaneering kehtestati Paide linnavolikogu 10. oktoobri 2002 määrusega nr 29, üldplaneeringu kehtivusaega pikendati Paide Linnavolikogu 18. detsembri 2014 määrusega nr 19 kuni 2017. aasta lõpuni. Üldplaneeringuga tutvuda http://paide.kovtp.ee/uldplaneering

  Järva maakonnaplaneeringuga tutvuda Järva Maavalitsuse kodulehel http://jarva.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsus oma 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 algatas uue Järva maakonnaplaneeringu, millega tutvuda Järva Maavalitsuse kodulehel http://jarva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering

  Järva maakonna teemaplaneeringutega tutvuda Järva Maavalitsuse kodulehel http://jarva.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: