vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Järva maakond, Paide linn, Roosna-Alliku alevik, Metsa tee 17 • Müügiotsus 15.03.2016, käskkiri nr 1-2/16/237
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 5673 m²
 • Sihtotstarve: tootmismaa (100%)
 • Alghind: 2 270,00 €
 • Tagatisraha: 220,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjani viiva juurdepääsutee avaliku kasutuse ja selle kaitsevööndi ulatuse kohta informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale on ladustatud suures koguses erinevaid jäätmeid sh heinapallid, vanarehvid, olmejäätmed. Müüja ei ole andnud nõusolekut nende ladustamiseks ning Müüja ei võta kohustust korraldada jäätmete likvideerimist kinnistult.

  Roosna-Alliku vallavolikogu 24.09.2009 otsusega nr 43 on kehtestatud Roosna-Alliku valla üldplaneering aastani 2018. Üldplaneeringu järgi on planeeritud Metsa tee 17 kinnistu piirile idapoole perspektiivne avalikult kasutatav tee. Üldplaneeringuga tutvuda http://rallikuvv.kovtp.ee/uldplaneering

  Järva maakonnaplaneeringuga tutvuda Järva Maavalitsuse kodulehel http://jarva.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsus oma 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 algatas uue Järva maakonnaplaneeringu, millega tutvuda Järva Maavalitsuse kodulehel http://jarva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering

  Järva maakonna teemaplaneeringutega tutvuda Järva Maavalitsuse kodulehel http://jarva.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: