vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Põlva maakond, Põlva vald, Ahja alevik, Tartu mnt 47 • Müügiotsus 15.03.2016, käskkiri nr 1-2/16/237
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2904 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 2 030,00 €
 • Tagatisraha: 200,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Informatsiooni kinnistuga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta on võimalik saada Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub. 

  Kinnisasja on omavoliliselt kasutatud aiamaana.

  Kinnisasja idapiiril asub tähistatud ja katmata maaparanduskaev.

  Ahja valla üldplaneering on kehtestatud 16.06.2010 Ahja Vallavolikogu määrusega nr 10.  Kinnisasi piirneb kavandatava kergliiklusteega ja tänavavalgustusega ning asub perspektiivis üldkanalisatsiooniga kaetaval alal. Üldplaneeringuga tutvuda http://www.ahja.ee/teave/planeeringud/

  Põlva  maakonnaplaneeringuga tutvuda Põlva Maavalitsuse koduleheküljel http://polva.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337  algatati uus Põlva maakonnaplaneering, millega tutvuda Põlva Maavalitsuse kodulehel http://polva.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering

  Põlva maakonna teemaplaneeringutega tutvuda Põlva Maavalitsuse kodulehel http://polva.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: