vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Tartu linn, Kapsa tn 1 • Müügiotsus 15.03.2016, käskkiri nr 1-2/16/237
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1268 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 69 740,00 €
 • Tagatisraha: 6 970,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjal on registreeritud II kaitsekategooria kaitsealuse liigi leiukoht. II kategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb loodukaitseseadus.

  Kinnisasjaga piirnevate tänavate kaitsevööndi ulatuse kohta küsida informatsiooni kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub Tartu Linnavalitsuse 04.09.2003 korraldusega nr 3034 on kehtestatud Kauna tn, Herne tn ja Piiri tn vahelise kvartali detailplaneeringu alal. Detailplaneeringus on kinnisasi tähistatud pos 3.

  Kinnisasja läbib killustikkattega tee, mida kohaliku omavalitsuse esitatud andmetel kasutatakse omavoliliselt juurdepääsuks teistele Kapsa tänava maaüksustele. Juurdepääsu tegelikuks asukohaks peaks detailplaneeringu kohaselt olema munitsipaalomandis olev Kapsa tänava maa. Tartu Linnavalitsuselt saadud informatsiooni kohaselt ei ole Linnavalitsuse tegevuskavas käesoleval ajal Kapsa tänava ehitust.

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste ning Kapsa tänava rajamise kohta küsida teavet kohalikult omavalitsuselt.

  Juuresoleval Tartu Linnavalitsuse poolt peetavas geodeetiliste mõõdistuste infosüsteemis kajastuval kinnisasja geodeetilise asendiplaani väljavõttel on märgitud kinnisasjale veetorustik. Kohalikult omavalitsuselt saanud andmetel ei paikne nende teada kinnisasjal töös olevaid tehnovõrke. 

  Tartu Linnavolikogu 06.10.2005 otsusega nr 125 on kehtestatud üldplaneering, millega tutvuda http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/ÜP-0065

  Tartu Linnavolikogu 18.12.2014 otsusega nr 160 on algatatud Tartu linna uus üldplaneering, millega tutvuda http://info.raad.tartu.ee/webaktid.nsf/web/viited/UP-14-003

  Tartu maakonnaplaneeringuga tutvuda Tartu Maavalitsuse kodulehel http://tartu.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsus oma 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 algatas uue Tartu maakonnaplaneeringu, millega tutvuda Tartu Maavalitsuse kodulehel http://tartu.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneeringu-uuendamine

  Tartu maakonna teemaplaneeringutega tutvuda Tartu Maavalitsuse kodulehel http://tartu.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

   

  Seotud dokumendid: