vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Puiestee tn 1a • Müügiotsus 15.03.2016, käskkiri nr 1-2/16/237
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1594 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 4 780,00 €
 • Tagatisraha: 470,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasi asub riigi kaitse all oleval Valga linnatuumiku muinsuskaitsealal (reg nr 27005), mille põhimääruse ja piiri kinnitas Vabariigi Valitsus 23.01.2006 määrusega nr 14. Muinsuskaitseametist saadud andmetel võib senist maakasutust jätkata. Kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad piirnagud. Samuti tuleb arvestada Valga linnatuumiku muinsuskaitseala põhimäärus sätestatud nõuetega.

  Kinnisasi piirneb Valga Linnavolikogu 09. detsembri 2011 otsusega nr 45 kehtestatud Valga linna Säde pargi ja selle lähiümbruse detailplaneeringu alaga.

  AS-lt Eraküte saadud andmetel läbib kinnisasja ettevõttele kuuluv soojustrass, mille asukohaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil ja kitsenduste kaardil. Kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.  

  AS-lt Valga Vesi saadud andmetel paikneb kinnisasjal veetorustik, mis on kasutusest välja jäetud. Veetorustiku asukohaga on võimalik tutvuda juuresoleval Valga Linnavalituse poolt esitatud geodeetilisel alusplaanil.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasja läbib naaberkinnisasja piirdeaed. Naaberkinnisasja omanikku on teavitatud piirdeaia likvideerimise vajadusest. Samuti paikneb kinnisasjal prügi ja osaliselt pesukuivatuse varjualune. Müüja ei ole andnud luba ala kasutamiseks ning ei võta kohustust korraldada piirdeaia, varjualuse ja prügi likvideerimist kinnisasjalt.

  Valga linna üldplaneering on kehtestatud Valga Linnavolikogu 25. 05.2007 määrusega nr 6. Kinnisasi asub segahoonestusalal ja hoonestamisel kehtib detailplaneeringu koostamise kohustus. Üldplaneeringuga tutvuda http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Ehitus-ja-planeerimine/Uldplaneering

  Valga Linnavolikogu 03.10.2014 otsusega nr 46 on algatatud Valga linna uus üldplaneering.

  Valga maakonnaplaneeringuga tutvuda Valga Maavalitsuse koduleheküljel http://valga.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337  algatati uus Valga maakonnaplaneering, millega tutvuda Valga Maavalitsuse kodulehel http://valga.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering

  Valga maakonna teemaplaneeringutega tutvuda Valga maavalitsuse kodulehel http://valga.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: