vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Kastre vald, Mäletjärve küla, Uuelohu • Müügiotsus 25.04.2016, käskkiri nr 381
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 16698 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 6 680,00 €
 • Tagatisraha: 660,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjani viiva juurdepääsutee avaliku kasutuse ja selle kaitsevööndi ulatuse kohta informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale jääb maaparandussüsteemi eesvool, millest tulenevalt kehtivad kinnisasjal looduskaitseseadusest tulenevad ranna ja kaldaga seotud maakasutuspiirangud.

  Müüjal puudub informatsioon kinnisasjal paikneva maaparandussüsteemi seisukorra kohta. Müüja ei vastuta maaparandussüsteemi toimimise eest.

  Mäksa valla üldplaneering on vastu võetud Mäksa Vallavolikogu 17.03.2008 otsusega nr 10. Üldplaneeringu kohaselt jääb kinnisasi põllu- ja metsamajandusalale. Üldplaneeringuga tutvuda http://www.maksavald.ee/uldplaneering

  Tartu maakonnaplaneeringuga tutvuda Tartu Maavalitsuse kodulehel http://tartu.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsus oma 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 algatas uue Tartu maakonnaplaneeringu, millega tutvuda Tartu Maavalitsuse kodulehel http://tartu.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneeringu-uuendamine

  Tartu maakonna teemaplaneeringutega tutvuda Tartu Maavalitsuse kodulehel http://tartu.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: