vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Valga maakond, Otepää vald, Tiidu küla, Kolmimäe tee 18 • Müügiotsus 16.02.2016, käskkiri nr 1-2/16/161
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 8244 m²
 • Sihtotstarve: tootmismaa (100%)
 • Alghind: 2 470,00 €
 • Tagatisraha: 240,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjal paiknevad jäätmed ja vare. Kinnisasi müüakse koos sellel paiknevate jäätmetega ja varemega. Müüja ei võta kohustust korraldada jäätmete likvideerimist kinnisasjalt ega selle koguse ega koostise välja selgitamist.

  Informatsiooni kinnisasjaga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub. 

  Kohalikust omavalitsusest saadud informatsiooni alusel paiknevad kinnisasjal vee- ja kanalisatsioonitorustikud, mis on kasutusest väljalangenud. Lisaks paiknevad kinnisasjal drenaa˛itorustikud. Vee- ja kanalisatsiooni- ning drenaa˛itorustike asukohtadega tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasi asub Keeni Maaparandusühistu tegevuspiirkonnas (registrikood 80257782). Kinnisasjal paikneb maaparandussüsteem, mille toimimine tuleb tagada. Maaparandussüsteemi alal kehtivad maaparandusseadusest tulenevad nõuded ja piirangud. Ehitustegevus maaparandussüsteemi maa-alal tuleb eelnevalt kooskõlastada Põllumajandusametiga. Maaparandussüsteemi rekonstrueerimiseks tuleb võtta projekteerimistingimused Põllumajandusametilt.

  Sangaste valla üldplaneering on kehtestatud Sangaste Vallavolikogu 20.07.2006 otsusega nr 33. Kinnisasi asub ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga alas, maakondliku väärtusega miljööväärtuslikus alas, Via Hanseatica turismitee abitrassi alas ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alas. Maakondliku väärtusega miljööväärtuslikul alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Üldplaneeringuga tutvuda http://www.sangaste.ee/index.php?page=111

  Valga maakonna kehtiva maakonnaplaneeringuga tutvuda Valga Maavalitsuse kodulehel http://valga.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering

  Valga maakonna koostatava maakonnaplaneeringuga tutvuda Valga Maavalitsuse kodulehelhttp://valga.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering

  Valga maakonna teemaplaneeringutega tutvuda Valga Maavalitsuse kodulehelhttp://valga.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: