vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Peipsiääre vald, Pala küla, Farmi • Müügiotsus 27.06.2016, käskkiri nr 1-2/16/619
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 3.27 ha
 • Sihtotstarve: sihtotstarbeta maa (100%)
 • Alghind: 9 810,00 €
 • Tagatisraha: 980,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Pala Vallavalitsuse 28.05.2015 õiendi nr 22-2.1/4 kohaselt kasutati Pala kinnisasja varasemalt põllumajandusliku tootmise otstarbel, sellel asus suurfarm, praeguseks on hooned lammutatud ning aluskaardilt on näha lagunenud ja kasutusest välja langenud endise kaalumaja vare. Kinnisasjal paikneb suurel hulgal erinevaid jäätmeid, sh betoon-, metall- ja puitehitusjäätmed. Kinnisasjal paiknevad katmata kanalisatsioonikaevud, mistõttu tuleb kinnisasjaga tutvumisel olla väga ettevaatlik. Kinnisasi müüakse sellises seisukorras nagu see on ning müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt jäätmete likvideerimist ega selle koguse välja selgitamist.

  Informatsiooni kinnistuga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta on võimalik saada Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub. 

  Kinnistule jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Pala kolhoosi karjalaut, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil: http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=1855059565

  Jõgeva maavanema 02.09.2005 korraldusega nr 628 on antud nõusolek Telia Eesti AS-ile elektroonilise sidevõrgu rajamiseks ja ekspluateerimiseks. Sideehitis kajastub kitsenduste kaardil.

  Pala valla üldplaneering on kehtestatud Pala vallavolikogu 18. juuli 2006 otsusega nr 15. Üldplaneeringuga saab tutvuda https://piksel.ee/dogre/pala/index.php?module=266&op=3&id=3887

  Jõgeva maakonnaplaneeringuga saab tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsus oma 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 algatas uue Jõgeva maakonnaplaneeringu, millega saab tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering

  Jõgeva maakonna teemaplaneeringutega saab tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: