vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 
Kirjalik enampakkumine: 12.10.2016 11:00

Kaardi kasutamine

Ükshaaval saab kaardil maatükkide lähivaateid näha klõpsates paremal all nimistu ridadel. Kui on soov näha uuesti kogu ülevaatekaarti, vajutage "Kuva kõik" nuppu nimistu all paremal. Kuva kõik

Kuidas osaleda?

Soovid osaleda? Tutvu esmalt enampakkumise korra reeglitega! Enampakkumise tingimused (  - 381.07 KB, 12.07.2016 )
"Условия публичных письменных торгов " (  - 204 KB, 12.07.2016 )
"Terms and conditions of public auction conducted in writing" (  - 56.69 KB, 12.07.2016 )
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).

Seoses 01.juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara müügi enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 381.07 KB, 12.07.2016 )

Müügimenetluse tähtajad (  - 46.02 KB, 12.07.2016 ).

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldusel tuleb märkida: (avalduse vorm (  - 54.83 KB, 26.11.2019 ))
  • pakkuja nimi;
  • isiku- või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri. Kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse. Pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul tuleb saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)

  Tagatisraha tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
  Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)

  Makse teostamisel märkida:

  • viitenumber: 10917037000004,
  • selgitusse müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus;
  • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.
  • Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

   Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 12.10.2016 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4 Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 12.10.2016 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 12.10.2016 11:00, Tartus Akadeemia tn 4 I korruse saalis.
Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Maa-ametile pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • eksimus tagatisraha tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 665 0782, 665 0781, 675 0126, 675 0101.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

 

12.10.2016 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad:

Vaata kõiki müügiobjekte kaardirakenduses järgmistes maakondades

Müügis oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.

 1. Harju maakond, Jõelähtme vald, Parasmäe küla, Nurgavälja, (24504:008:1055)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 2. Harju maakond, Kose vald, Palvere küla, Mardupõllu, (33702:001:0594)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 3. Harju maakond, Kose vald, Rava küla, Tilga, (36302:002:0410)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.11.2016, käskkiri 1-2/16/1094 Ava  
 4. Harju maakond, Kose vald, Triigi küla, Tulepõllu, (33801:001:0179)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 5. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Allika küla, Seljaku, (36801:001:0589)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 6. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Tempa küla, Paja, (63901:003:0401)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 7. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Lemmaku küla, Kiili, (81501:005:0192)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.11.2016, käskkiri 1-2/16/1094 Ava  
 8. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Hundinurga küla, Salapõllu, (85101:001:0590)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 9. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Puhkova küla, Kobrulehe, (85101:002:0445)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 10. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Puhkova küla, Kaku, (85101:001:0592)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 11. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Tõrvajõe küla, Kivisaare, (85101:003:1259)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 12. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Tallinna mnt 2c, (24901:001:0121)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 13. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Tooma küla, Kaevu, (24801:001:0269)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 14. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Teeharu, (81003:002:0128)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 15. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Teekääru, (81003:002:0127)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 16. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Teeääre, (81003:002:0126)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 17. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Pällu küla, Matsu, (71301:001:0277)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 18. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Jõgeva mnt 29d, (61701:001:0072)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.11.2016, käskkiri 1-2/16/1231 Ava  
 19. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Jõgeva mnt 31a, (61701:001:0073)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 30.11.2016, käskkiri 1-2/16/1231 Ava  
 20. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Umbusi küla, Ründi, (61605:002:0199)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 21. Järva maakond, Järva vald, Kuksema küla, Sooniku, (25702:003:0217)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 22. Järva maakond, Paide linn, Otiku küla, Reinuvaderi, (56501:003:0373)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 23. Järva maakond, Paide linn, Seinapalu küla, Põõsastiku, (56502:003:0141)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 24. Järva maakond, Türi vald, Aasuvälja küla, Aiavahe, (93701:001:0354)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 25. Järva maakond, Türi vald, Käru alevik, Tammi, (37501:001:0076)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 22.12.2016, käskkiri 1-2/16/1323 Ava  
 26. Järva maakond, Türi vald, Piiumetsa küla, Kõrge, (93701:001:0357)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.11.2016, käskkiri 1-2/16/1093 Ava  
 27. Järva maakond, Türi vald, Rikassaare küla, Loojangu, (53701:002:0259)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 28. Lääne maakond, Haapsalu linn, Herjava küla, Tammelageda, (67401:008:0288)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 29. Lääne maakond, Haapsalu linn, Pusku küla, Mõiskla, (67401:002:0098)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 30. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Essu küla, Varjula, (19001:001:0305)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 31. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Idavere küla, Nõgese, (19001:001:0304)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 32. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Pehka küla, Saunaküla, (19003:001:0252)
 33. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Uusküla, Uuetooma, (88701:001:0247)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 34. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Levala küla, Endeli, (66204:003:0249)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 35. Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Levala küla, Vartsi, (66204:003:0248)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 36. Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Vajangu küla, Metsamaa, (78601:001:0064)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.11.2016, käskkiri 1-2/16/1094 Ava  
 37. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Arukse küla, Ojaste, (38101:001:0566)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 38. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Kaasiksaare küla, Kasekäsna, (38101:005:0188)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 39. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Kaasiksaare küla, Jõesiilu, (38101:005:0238)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 40. Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Venevere küla, Kopsurohu, (38101:005:0184)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 41. Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Marinu küla, Tulika, (90201:001:0314)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 42. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Lahu küla, Laanerähni, (66001:001:0268)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 09.12.2016, käskkiri 1-2/16/1267 Ava  
 43. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Salla küla, Nurmivara, (66001:001:0315)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 44. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Vao küla, Jõekalda, (92701:001:0194)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 45. Põlva maakond, Kanepi vald, Häätaru küla, Tammekivi, (35401:001:0165)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 46. Põlva maakond, Kanepi vald, Häätaru küla, Nurga, (35401:001:0163)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 47. Põlva maakond, Kanepi vald, Piigaste küla, Kaseoja, (35401:001:0164)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.11.2016, käskkiri 1-2/16/1094 Ava  
 48. Põlva maakond, Kanepi vald, Sõreste küla, Mardimetsa, (28502:003:0171)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.11.2016, käskkiri 1-2/16/1094 Ava  
 49. Põlva maakond, Põlva vald, Eoste küla, Sildu, (62101:001:0080)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 50. Põlva maakond, Põlva vald, Rosma küla, Mudaka, (62101:001:0125)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 51. Põlva maakond, Põlva vald, Vanaküla, Lepistu, (62101:001:0081)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 52. Põlva maakond, Räpina vald, Kõnnu küla, Prantsuniidu, (70701:001:0203)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 53. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Peantse küla, Priidiku, (33401:001:0300)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 54. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Allikõnnu küla, Meida, (92901:001:0067)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.11.2016, käskkiri 1-2/16/1095 Ava  
 55. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Mõisaküla, Kruusaaugu, (18801:001:0271)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.11.2016, käskkiri 1-2/16/1095 Ava  
 56. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Tõrdu küla, Krossi, (18803:001:0196)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 57. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Venekuusiku küla, Lina, (92901:001:0075)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.11.2016, käskkiri 1-2/16/1095 Ava  
 58. Pärnu maakond, Pärnu linn, Lõuka küla, Lepa, (82601:001:0209)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 59. Pärnu maakond, Pärnu linn, Marksa küla, Sarvimetsa, (15905:004:0943)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.11.2016, käskkiri 1-2/16/1094 Ava  
 60. Pärnu maakond, Pärnu linn, Rammuka küla, Mihkli, (82601:001:0154)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 61. Pärnu maakond, Pärnu linn, Vaskrääma küla, Selja, (56801:001:1301)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.11.2016, käskkiri 1-2/16/1094 Ava  
 62. Rapla maakond, Kehtna vald, Põllu küla, Mätta, (29202:007:0111)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 63. Rapla maakond, Märjamaa vald, Araste küla, Sohvi, (88402:001:0503)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 64. Rapla maakond, Märjamaa vald, Araste küla, Saale, (88402:001:0507)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 65. Rapla maakond, Märjamaa vald, Sulu küla, Tilga, (50404:002:0249)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 66. Rapla maakond, Märjamaa vald, Tiduvere küla, Nava, (88401:002:0148)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 67. Rapla maakond, Rapla vald, Hagudi küla, Risti, (66903:003:0336)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 68. Rapla maakond, Rapla vald, Kabala küla, Puruvana, (65401:001:0265)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 69. Saare maakond, Muhu vald, Kuivastu küla, Moisu, (47801:001:0471)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 70. Saare maakond, Saaremaa vald, Koikla küla, Orika, (40301:001:0592)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.11.2016, käskkiri 1-2/16/1095 Ava  
 71. Saare maakond, Saaremaa vald, Randvere küla, Paila, (38601:001:0570)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.11.2016, käskkiri 1-2/16/1095 Ava  
 72. Saare maakond, Saaremaa vald, Sakla küla, Lõvejõe, (85801:004:0032)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 73. Saare maakond, Saaremaa vald, Tõnija küla, Põlluaia, (85801:001:1042)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 74. Saare maakond, Saaremaa vald, Vanalõve küla, Kullerkupu, (85801:004:0079)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 75. Saare maakond, Saaremaa vald, Viki küla, Tähe, (30101:005:0412)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 76. Saare maakond, Saaremaa vald, Õha küla, Uue-Kadaka, (27001:001:0216)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 77. Tartu maakond, Kambja vald, Kavandu küla, Lõhmuse, (28201:001:0072)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 78. Tartu maakond, Kambja vald, Külitse alevik, Vabadiku, (94901:005:1600)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 79. Tartu maakond, Kastre vald, Aadami küla, Metsaserva, (18501:001:1333)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 80. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kolkja alevik, Odra, (58701:001:0122)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 81. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Nina küla, Nurga, (12601:006:0097)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 82. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Nina küla, Lehe, (12601:001:0111)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 83. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Pala küla, Aasa, (57601:001:0157)
 84. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Rootsiküla, Luite, (12601:001:0116)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 85. Valga maakond, Otepää vald, Keeni küla, Paiselehe, (72401:001:0076)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 86. Valga maakond, Otepää vald, Kurevere küla, Maasika, (72402:001:0030)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 87. Valga maakond, Tõrva vald, Kalme küla, Heina, (20301:001:0046)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 88. Valga maakond, Tõrva vald, Piiri küla, Oja, (20801:001:0064)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.11.2016, käskkiri 1-2/16/1094 Ava  
 89. Valga maakond, Tõrva vald, Puide küla, Sakimetsa, (20801:002:0058)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 90. Valga maakond, Valga vald, Koikküla, Ojaveere, (77901:001:0064)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 91. Valga maakond, Valga vald, Koiva küla, Kergu, (77901:001:0028)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 92. Valga maakond, Valga vald, Lüllemäe küla, Orava, (28901:001:0056)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 16.01.2017, käskkiri 1-2/17/38 Ava  
 93. Valga maakond, Valga vald, Supa küla, Nabavarre, (82001:001:0185)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 94. Viljandi maakond, Mulgi vald, Mõisaküla linn, Mäe tn 5, (49001:001:0031)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 95. Viljandi maakond, Mulgi vald, Mõisaküla linn, Põllu tn 5, (49001:001:0038)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 96. Viljandi maakond, Mulgi vald, Mõisaküla linn, Ringpuiestee 1, (49001:001:0036)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 97. Viljandi maakond, Mulgi vald, Äriküla, Põõsa, (60001:001:0198)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 98. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kibaru küla, Niiduraba, (75901:005:0076)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 99. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Koksvere küla, Siimanni, (35701:001:0203)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 18.01.2017, käskkiri 1-2/17/63 Ava  
 100. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Mäeküla, Sädemetsa, (54502:001:0072)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.11.2016, käskkiri 1-2/16/1092 Ava  
 101. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Taevere küla, Kallaste, (75801:001:0123)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 102. Viljandi maakond, Viljandi vald, Jakobimõisa küla, Teeääre, (79701:001:0230)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 103. Viljandi maakond, Viljandi vald, Lalsi küla, Vana-Soondla, (32801:001:0218)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 104. Viljandi maakond, Viljandi vald, Saareküla, , (89801:001:0251)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 105. Võru maakond, Setomaa vald, Seretsüvä küla, Karjasöödi, (46001:001:0457)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.11.2016, käskkiri 1-2/16/1094 Ava  
 106. Võru maakond, Võru vald, Navi küla, Soldanisalu, (91801:006:0355)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 107. Võru maakond, Võru vald, Puiga küla, Nurga, (91804:003:0468)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 08.11.2016, käskkiri 1-2/16/1106 Ava  
 108. Võru maakond, Võru vald, Räpo küla, Repomäe, (91804:004:0448)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 02.11.2016, käskkiri 1-2/16/1094 Ava