vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 
Kirjalik enampakkumine: 31.08.2016 11:00

Kaardi kasutamine

Ükshaaval saab kaardil maatükkide lähivaateid näha klõpsates paremal all nimistu ridadel. Kui on soov näha uuesti kogu ülevaatekaarti, vajutage "Kuva kõik" nuppu nimistu all paremal. Kuva kõik

Kuidas osaleda?

Soovid osaleda? Tutvu esmalt enampakkumise korra reeglitega! Enampakkumise tingimused (  - 381.07 KB, 12.07.2016 )
"Условия публичных письменных торгов " (  - 204 KB, 12.07.2016 )
"Terms and conditions of public auction conducted in writing" (  - 56.69 KB, 12.07.2016 )
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).

Seoses 01.juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara müügi enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 381.07 KB, 12.07.2016 )

Müügimenetluse tähtajad (  - 46.02 KB, 12.07.2016 ).

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldusel tuleb märkida: (avalduse vorm (  - 54.83 KB, 26.11.2019 ))
  • pakkuja nimi;
  • isiku- või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri. Kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse. Pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul tuleb saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)

  Tagatisraha tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
  Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)

  Makse teostamisel märkida:

  • viitenumber: 10917035000006,
  • selgitusse müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus;
  • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.
  • Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

   Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 31.08.2016 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4 Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 31.08.2016 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 31.08.2016 11:00, Tartus Akadeemia tn 4 I korruse saalis.
Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Maa-ametile pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • eksimus tagatisraha tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 665 0782, 665 0781, 675 0126, 675 0101.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

 

31.08.2016 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad:

Vaata kõiki müügiobjekte kaardirakenduses järgmistes maakondades

Müügis oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.

 1. Harju maakond, Harku vald, Kumna küla, Kumna tee 25a, (19801:001:2575)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 2. Harju maakond, Kiili vald, Metsanurga küla, Anniaugu, (30401:001:2556)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.09.2016, käskkiri 1-2/16/938 Ava  
 3. Harju maakond, Kiili vald, Mõisaküla, Hansu, (30401:001:2519)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/899 Ava  
 4. Harju maakond, Kiili vald, Vaela küla, Kõrtsuaasa, (30401:001:2522)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/899 Ava  
 5. Harju maakond, Kose vald, Ardu alevik, Hiie, (33801:001:0423)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 6. Harju maakond, Kose vald, Ardu alevik, Kullerkupu, (33801:001:0425)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 7. Harju maakond, Kose vald, Ardu alevik, Välja, (33801:001:0424)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 8. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Valkse küla, Lauluritsika, (29501:001:0381)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 9. Harju maakond, Saue vald, Jõgisoo küla, Taarapõllu, (72701:001:1296)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 27.09.2016, käskkiri 1-2/16/932 Ava  
 10. Harju maakond, Saue vald, Kiia küla, Kurmanurga, (72701:001:1323)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 11. Harju maakond, Saue vald, Tuula küla, Teeääre, (72701:001:1306)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/896 Ava  
 12. Harju maakond, Saue vald, Vatsla küla, Lauripõllu, (72701:001:1294)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 13. Järva maakond, Järva vald, Müüsleri küla, Teeääre, (28801:001:0136)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 14. Lääne maakond, Haapsalu linn, Väike-Ahli küla, Kuiste, (67401:001:0644)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/899 Ava  
 15. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kasari küla, Kurepõllu, (45201:001:0367)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 16. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kirna küla, Saunapõllu, (45201:001:0339)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 17. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Martna küla, Põllu, (45201:001:0354)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 18. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Soo-otsa küla, Mullika, (45201:001:0345)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 19. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Vaisi küla, Nurmesiilu, (53101:001:0516)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 20. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Vanaküla / Gambyn, Söödapõllu, (52001:001:1283)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 21. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Väike-Lähtru küla, Kruusipõllu, (45201:001:0356)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 22. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Kosta küla, Rukkipõllu, (88701:001:0629)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 23. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sakussaare küla, Kõrvepõllu, (88701:001:0631)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 24. Põlva maakond, Põlva vald, Miiaste küla, Rossi, (62101:001:0178)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/899 Ava  
 25. Põlva maakond, Räpina vald, Jõepera küla, Kraavi, (45401:001:0228)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 26. Põlva maakond, Räpina vald, Meerapalu küla, Kopra, (45401:001:0233)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 27. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Hälvati küla, Roosipõllu, (41101:001:0471)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/899 Ava  
 28. Pärnu maakond, Pärnu linn, Ranniku küla, Sööni-Kaarli, (82601:001:0220)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 29. Pärnu maakond, Pärnu linn, Ranniku küla, Aasa, (82601:001:0230)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 30. Pärnu maakond, Pärnu linn, Seliste küla, Lõokese, (82601:001:0255)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 31. Pärnu maakond, Pärnu linn, Seliste küla, Rohumaa, (82601:001:0251)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 32. Rapla maakond, Kehtna vald, Ohekatku küla, Ristipõllu, (29201:001:0345)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/899 Ava  
 33. Rapla maakond, Kehtna vald, Põllu küla, Niidumaa, (29201:001:0339)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 34. Rapla maakond, Märjamaa vald, Pühatu küla, Trummi, (65401:001:0278)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 35. Rapla maakond, Rapla vald, Kuimetsa küla, Paepõllu, (27701:001:0326)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 36. Rapla maakond, Rapla vald, Lõpemetsa küla, Nelinurga, (65401:001:0257)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 37. Rapla maakond, Rapla vald, Vahastu küla, Ees-Tagasmäe, (27701:001:0328)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/899 Ava  
 38. Saare maakond, Muhu vald, Võlla küla, Mihklimäe, (47801:001:0520)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 39. Saare maakond, Saaremaa vald, Kahtla küla, Uusme, (38601:001:0660)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 40. Saare maakond, Saaremaa vald, Kapra küla, Põlluääre, (38601:001:0655)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 41. Saare maakond, Saaremaa vald, Kõljala küla, Nõgu, (59201:001:0854)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 42. Saare maakond, Saaremaa vald, Kõljala küla, Rohujahu, (59201:001:0853)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/899 Ava  
 43. Saare maakond, Saaremaa vald, Laimjala küla, Simari, (38601:001:0657)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 44. Saare maakond, Saaremaa vald, Lõupõllu küla, Õuna, (80701:001:0616)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/896 Ava  
 45. Saare maakond, Saaremaa vald, Metsaküla, Soovälja, (59201:002:0056)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 46. Saare maakond, Saaremaa vald, Mustla küla, Sondi, (38601:001:0651)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 47. Saare maakond, Saaremaa vald, Pidula küla, Päikese, (30101:001:0766)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 48. Saare maakond, Saaremaa vald, Räimaste küla, Pohla, (59201:004:0118)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/881 Ava  
 49. Saare maakond, Saaremaa vald, Salavere küla, Sindli, (59201:001:0844)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 50. Saare maakond, Saaremaa vald, Sandla küla, Kadaka, (59201:001:0836)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 51. Saare maakond, Saaremaa vald, Sandla küla, Ääre, (59201:001:0835)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 52. Saare maakond, Saaremaa vald, Väljamõisa küla, Aia, (59201:001:0845)
 53. Tartu maakond, Elva vald, Rebaste küla, Margapõllu, (60801:001:0147)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 54. Tartu maakond, Kastre vald, Kaarlimõisa küla, Alivälja, (50101:001:0261)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 55. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alasoo küla, Kopli, (12601:001:0115)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 56. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Päiksi küla, Tuule, (12601:001:0107)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 57. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Tõruvere küla, Vahe, (12601:001:0110)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 58. Tartu maakond, Tartu vald, Kassema küla, Väljavahe, (77301:001:0282)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 59. Tartu maakond, Tartu vald, Kõduküla, Jaani, (77301:001:0284)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/899 Ava  
 60. Valga maakond, Tõrva vald, Aitsra küla, Salu, (20801:001:0114)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/899 Ava  
 61. Valga maakond, Tõrva vald, Kalme küla, Külapõllu, (20301:001:0158)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/899 Ava  
 62. Valga maakond, Tõrva vald, Kungi küla, Söödi, (61301:001:0113)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 63. Valga maakond, Tõrva vald, Pori küla, Kolga, (61301:001:0107)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 64. Valga maakond, Tõrva vald, Vanamõisa küla, Saare, (61301:001:0117)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 65. Valga maakond, Valga vald, Koikküla, Ruusapõllu, (77901:001:0077)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 66. Valga maakond, Valga vald, Laanemetsa küla, Liini, (77901:001:0048)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 67. Valga maakond, Valga vald, Sooru küla, Põndaku, (82001:001:0139)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/899 Ava  
 68. Valga maakond, Valga vald, Sooru küla, Põndametsa, (82001:001:0143)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/896 Ava  
 69. Viljandi maakond, Mulgi vald, Vana-Kariste küla, Männiku, (19201:001:0178)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/896 Ava  
 70. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kuninga küla, Kangru, (36001:001:0079)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 29.09.2016, käskkiri 1-2/16/945 Ava  
 71. Viljandi maakond, Viljandi vald, Savikoti küla, , (89801:001:0315)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 72. Võru maakond, Rõuge vald, Kõrgepalu küla, Oruveere, (86501:001:0179)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 73. Võru maakond, Rõuge vald, Kõrgepalu küla, Taga-Liumäe, (86501:001:0184)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 74. Võru maakond, Rõuge vald, Punsa küla, Kiilu, (86501:001:0176)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/899 Ava  
 75. Võru maakond, Rõuge vald, Varstu alevik, Jussipõllu, (86501:001:0197)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 76. Võru maakond, Rõuge vald, Varstu alevik, Künkapõllu, (86501:001:0180)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 77. Võru maakond, Setomaa vald, Hilläkeste küla, Järveveere, (46001:001:0500)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/899 Ava  
 78. Võru maakond, Setomaa vald, Kolodavitsa küla, Vaadama, (93401:001:0307)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 79. Võru maakond, Setomaa vald, Treski küla, Üleoja, (93401:001:0280)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 80. Võru maakond, Setomaa vald, Vaartsi küla, Haava, (93401:001:0289)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/899 Ava  
 81. Võru maakond, Võru vald, Illi küla, Remmeski soo, (87401:001:0096)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 82. Võru maakond, Võru vald, Kolepi küla, Lannunurme, (91801:001:0247)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 83. Võru maakond, Võru vald, Kõo küla, Kurvitsa, (87401:001:0140)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 84. Võru maakond, Võru vald, Sutte küla, Kunna, (87401:001:0159)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 14.09.2016, käskkiri 1-2/16/877 Ava  
 85. Võru maakond, Võru vald, Tsolli küla, Alberti, (87401:001:0151)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 15.09.2016, käskkiri 1-2/16/899 Ava  
 86. Võru maakond, Võru vald, Viitka küla, Lubjamäe, (87401:001:0148)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud