vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 
Kirjalik enampakkumine: 21.09.2016 11:00

Kaardi kasutamine

Ükshaaval saab kaardil maatükkide lähivaateid näha klõpsates paremal all nimistu ridadel. Kui on soov näha uuesti kogu ülevaatekaarti, vajutage "Kuva kõik" nuppu nimistu all paremal. Kuva kõik

Kuidas osaleda?

Soovid osaleda? Tutvu esmalt enampakkumise korra reeglitega! Enampakkumise tingimused (  - 381.07 KB, 12.07.2016 )
"Условия публичных письменных торгов " (  - 204 KB, 12.07.2016 )
"Terms and conditions of public auction conducted in writing" (  - 56.69 KB, 12.07.2016 )
 

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).

Seoses 01.juulil 2016 jõustunud riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muutusid riigivara müügi enampakkumisega seotud õigusnormid, sh eelisõiguse kohaldamise alused. Muudatused kajastuvad enampakkumise tingimustes.

Kirjaliku enampakkumise tingimused (  - 381.07 KB, 12.07.2016 )

Müügimenetluse tähtajad (  - 46.02 KB, 12.07.2016 ).

Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide kodanikud ja äriühingud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:

 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma müüdava objekti kohta Maa-ameti kodulehel (klõpsates allpool konkreetse maaüksuse andmetel) avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega;
 3. küsima kohalikult omavalitsuselt teavet detailplaneeringu koostamise algatamise ja kehtestamise ning projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmise võimaluste kohta. Müüja ei saa tagada kinnisasja senise sihtotstarbe säilimist, detailplaneeringu kehtestamist ega projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmist;
 4. tutvuma juuresolevate enampakkumise tingimustega. Osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega;
 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada pakkumine, mis peab sisaldama:

 1. Avaldusel tuleb märkida: (avalduse vorm (  - 54.83 KB, 26.11.2019 ))
  • pakkuja nimi;
  • isiku- või registrikood;
  • kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress;
  • müügiobjekti nimetus ja katastritunnus;
  • dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid;
  • numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa;
  • nõustumine enampakkumisel osalemise ja müüdava vara ostmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates;
  • pakkumise tegemise kuupäev;
  • pakkumise esitaja allkiri. Kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse. Pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul tuleb saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee;
  • tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada.
 2. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber)

  Tagatisraha tuleb tasuda iga müügiobjekti kohta eraldi maksena avalduse esitamise tähtajaks Rahandusministeeriumi arveldusarvele Teile sobivas pangas:
  Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
  SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
  Nordea Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
  Danske Bank - EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)

  Makse teostamisel märkida:

  • viitenumber: 10917034000007,
  • selgitusse müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus;
  • ning kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada makse selgitusse ka pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.
 3. Isiku esindamise puhul esindusõigust tõendav volikiri.

  Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:

  • Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon- märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kelle omandisse ostetav kinnisasi läheb;
  • Dokumentide saatmise aadress- kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused;
  • Pakkumise esitaja allkiri- märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri;
  • Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel.
  • Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) taasesitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumiste avamise tähtpäeva e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee.

   Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult, 21.09.2016 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia tn 4 Tartu 51003.

Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge "Mitte avada enne 21.09.2016 enampakkumist!"

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping enampakkumise teates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 21.09.2016 11:00, Tartus Akadeemia tn 4 I korruse saalis.
Pakkumiste avamine on avalik.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Maa-ametile pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • eksimus tagatisraha tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida 6 nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõigetest 6 ja 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist.

Informatsiooni müüdavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta saab küsida enne pakkumiste esitamise tähtpäeva. Muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Informatsiooni saab küsida telefonidelt 665 0782, 665 0781, 675 0126, 675 0101.

Kirjalikult esitatavad küsimused müüdavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu.

 

21.09.2016 11:00 avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad kinnisasjad:

Vaata kõiki müügiobjekte kaardirakenduses järgmistes maakondades

Müügis oleva kinnisasja kohta täpsema info vaatamiseks klõpsa lingil

  Enampakkumisele pakkumuste esitamise tähtaeg on möödas.

 1. Harju maakond, Kuusalu vald, Kaberla küla, Hinnumetsa, (35201:001:0647)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/992 Ava  
 2. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Kloogaranna küla, Ranna tee 11, (29501:001:0365)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 3. Harju maakond, Lääne-Harju vald, Kloogaranna küla, Ojala tee 4, (29501:001:0366)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 4. Harju maakond, Raasiku vald, Kurgla küla, Vainumetsa, (65101:002:0124)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 5. Harju maakond, Saku vald, Üksnurme küla, Sandri, (71801:003:0994)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 6. Harju maakond, Saku vald, Üksnurme küla, Sandrinurme, (71801:003:0995)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 7. Harju maakond, Saue vald, Vatsla küla, Vaheküla, (72701:001:0847)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/988 Ava  
 8. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Koidma küla, Sinisaba, (39201:004:0951)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 9. Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Leigri küla, Krammi, (39201:003:0018)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 10. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Pootsiku küla, Paganaliini, (22401:003:0426)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 11. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Auvere küla, Mummu, (85101:001:0605)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 12. Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Hundinurga küla, Kirikuküla, (85101:001:0551)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 13. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Pööra küla, Oltsi, (61101:001:0191)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 14. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vaimastvere küla, Lehestiku, (24801:002:0165)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 15. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Alekere küla, Traksimetsa, (16402:002:0237)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/991 Ava  
 16. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Jaama küla, Kaitse, (71301:001:0260)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.01.2017, käskkiri 1-2/17/72 Ava  
 17. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Laekannu küla, Hallikavälja, (16402:001:0201)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 18. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Sirguvere küla, Kure, (71301:002:0266)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.01.2017, käskkiri 1-2/17/72 Ava  
 19. Jõgeva maakond, Mustvee vald, Vadi küla, Teedevahe, (16401:003:0433)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 20. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Tõrve küla, Piilu, (61102:001:0223)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 21. Järva maakond, Paide linn, Kaaruka küla, Rakke, (68401:001:0109)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 22. Järva maakond, Türi vald, Aasuvälja küla, Külje, (93701:001:0379)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 23. Järva maakond, Türi vald, Aasuvälja küla, Tedrepõllu, (93701:003:0086)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 24. Järva maakond, Türi vald, Kabala küla, Piiritaja, (27101:004:0285)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 25. Järva maakond, Türi vald, Röa küla, Tõrviku, (93701:005:0293)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 26. Lääne maakond, Haapsalu linn, Ammuta küla, Virumetsa, (67405:003:0313)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 27. Lääne maakond, Haapsalu linn, Haeska küla, Võsa, (67405:004:0148)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 28. Lääne maakond, Haapsalu linn, Uneste küla, Loigu, (67401:012:0245)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/992 Ava  
 29. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Kullamaa küla, Trühvli, (34202:001:0474)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/992 Ava  
 30. Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Lemmikküla, Rombi, (34201:001:0312)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/992 Ava  
 31. Lääne maakond, Vormsi vald, Borrby küla, Liiva, (90701:001:0476)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/992 Ava  
 32. Lääne maakond, Vormsi vald, Suuremõisa küla, Pääsusilma, (90701:002:0404)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 33. Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Pehka küla, Otsalõpe, (19003:001:0253)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 34. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Ao küla, Kuldvillaku, (66001:001:0189)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/992 Ava  
 35. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Koluvere küla, Kivitäksi, (66001:001:0261)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 19.01.2017, käskkiri 1-2/17/72 Ava  
 36. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Kännuküla, Ülase, (92702:001:0401)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 37. Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Salla küla, Jalaka, (66001:005:0444)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 38. Põlva maakond, Kanepi vald, Vissi küla, Pildaja, (85601:002:0170)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 39. Põlva maakond, Põlva vald, Joosu küla, Männikäbi, (38501:004:0283)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 40. Põlva maakond, Põlva vald, Mustakurmu küla, Heina, (11701:005:0238)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 41. Põlva maakond, Räpina vald, Leevaku küla, Majataguse, (70701:001:0276)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 42. Põlva maakond, Räpina vald, Leevaku küla, Nurga, (70701:001:0275)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 43. Põlva maakond, Räpina vald, Meeksi küla, Poksi, (45401:001:0104)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 44. Põlva maakond, Räpina vald, Raigla küla, Niiduotsa, (70703:004:0080)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 45. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Saare küla, Veskaru-Metsa, (86301:007:0218)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 46. Pärnu maakond, Lääneranna vald, Virtsu alevik, Ristne, (19502:003:0313)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 47. Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Halinga küla, Oti, (18803:001:0198)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 48. Pärnu maakond, Pärnu linn, Seliste küla, Köömnenuki, (82601:001:0165)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 49. Pärnu maakond, Saarde vald, Jäärja küla, Tiugu, (71102:002:0400)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/992 Ava  
 50. Rapla maakond, Kehtna vald, Kastna küla, Konna, (29202:007:0106)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 51. Rapla maakond, Märjamaa vald, Inda küla, Lille, (50401:001:0606)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/993 Ava  
 52. Rapla maakond, Märjamaa vald, Metsküla, Okka, (50401:001:0601)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/993 Ava  
 53. Rapla maakond, Märjamaa vald, Männiku küla, Kanepi, (42702:001:0218)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 54. Rapla maakond, Märjamaa vald, Sipa küla, Tuusti, (42702:001:0175)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 55. Rapla maakond, Märjamaa vald, Sõtke küla, Okka, (50402:004:0109)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 56. Rapla maakond, Märjamaa vald, Varbola küla, Okka, (50401:001:0547)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 57. Rapla maakond, Rapla vald, Hagudi küla, Veskikivi, (66901:001:0261)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 58. Rapla maakond, Rapla vald, Kasvandu küla, Rasalaveere, (27701:001:0331)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 59. Saare maakond, Muhu vald, Mõisaküla, Suurekraavi, (47801:003:0051)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 60. Saare maakond, Muhu vald, Paenase küla, Tähvena, (47801:002:0035)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 61. Saare maakond, Muhu vald, Raegma küla, Ennu, (47801:001:0529)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 62. Saare maakond, Muhu vald, Võlla küla, Sarve, (47801:001:0500)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 63. Saare maakond, Saaremaa vald, Kalmu küla, Siili, (30101:001:0778)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 64. Saare maakond, Saaremaa vald, Lahetaguse küla, Kusla, (72101:001:1301)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 65. Saare maakond, Saaremaa vald, Loona küla, Silmu, (30101:001:0774)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 66. Saare maakond, Saaremaa vald, Tõre küla, Pontu, (40301:001:0634)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 67. Tartu maakond, Kambja vald, Reola küla, Otsa, (94901:007:1655)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/990 Ava  
 68. Tartu maakond, Peipsiääre vald, Savastvere küla, Aruniidu, (12601:003:0298)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 69. Tartu maakond, Tartu vald, Juula küla, Kõrgemäe, (77301:001:0270)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/993 Ava  
 70. Tartu maakond, Tartu vald, Uhmardu küla, Järvesuu, (77301:001:0276)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 71. Valga maakond, Otepää vald, Lauküla, Anna, (72401:001:0087)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 72. Valga maakond, Tõrva vald, Kungi küla, Kasepõllu, (61301:001:1260)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 73. Valga maakond, Tõrva vald, Möldre küla, Käänaku, (20301:001:0157)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 74. Valga maakond, Tõrva vald, Pikasilla küla, Rebase, (61301:001:0118)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/993 Ava  
 75. Valga maakond, Valga vald, Lüllemäe küla, Salumäe, (28901:001:0088)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/989 Ava  
 76. Viljandi maakond, Mulgi vald, Vana-Kariste küla, Sempresoo, (19201:001:0113)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 77. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Kirivere küla, Piiriääre, (35701:002:0057)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 78. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Maalasti küla, Saaremetsa, (35701:002:0068)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/992 Ava  
 79. Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Reegoldi küla, Sepapõllu, (75801:001:0196)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/993 Ava  
 80. Viljandi maakond, Viljandi vald, Matapera küla, , (89801:001:0391)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 81. Viljandi maakond, Viljandi vald, Taganurga küla, Sooviku, (32801:001:0215)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 82. Viljandi maakond, Viljandi vald, Tarvastu küla, Kalevipõllu, (79703:003:0126)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 83. Viljandi maakond, Viljandi vald, Vaibla küla, Susliku, (32801:001:0309)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 84. Võru maakond, Rõuge vald, Hintsiko küla, Peeli, (86501:001:0174)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 85. Võru maakond, Rõuge vald, Järvepalu küla, Jarmo, (69701:003:0215)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 86. Võru maakond, Rõuge vald, Kõrgepalu küla, Serva, (86501:001:0194)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 87. Võru maakond, Võru vald, Kaagu küla, Mehidsemäe, (87401:004:0178)
  Enampakkumise tulemus: kinnitamine, 11.10.2016, käskkiri 1-2/16/994 Ava  
 88. Võru maakond, Võru vald, Keema küla, Järvekalda, (76701:001:0277)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud
 89. Võru maakond, Võru vald, Raadi küla, Kukumäe, (46002:001:0237)
  Enampakkumise tulemus: nurjunud