vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Tartu maakond, Kambja vald, Külitse alevik, Takja • Müügiotsus 27.06.2016, käskkiri nr 1-2/16/619
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 20263 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 50 660,00 €
 • Tagatisraha: 5 060,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjani viiva juurdepääsutee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb küsida informatsiooni kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Katastriplaani ja kohaliku omavalitsuse andmete kohaselt läbib kinnisasja  osaliselt vallatee, mis on juurdepääsuks Liivaranna katastriüksusele (94901:005:1690).

   

  Kinnisasjal  on registreeritud II kaitsekategooria kaitsealuse liigi leiukoht. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

   

  Kinnisasjal paikneb lagunenud kelder ning paar puitjäätmeid. Maa-amet ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt.

   

  Maa-ametil puudub info kitsenduste kaardi kohaselt kinnisasjale ulatuva puurkaevu sanitaarkaitsevööndi tegeliku ulatuse ja puurkaevu tegeliku asukoha kohta.

   

  Ülenurme Vallavolikogu 10.02.2019 otsusega nr 1 kehtestatud üldplaneeringu kohaselt jääb kinnistu planeeritud elamualale ja vähesel määral planeeritud looduslikule rohealale ning kavandatud kompaktse hoonestusega alal. Kinnisasi asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.ylenurme.ee/uldplaneering

  Tartu maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Tartu Maavalitsuse kodulehel http://tartu.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsus oma 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 algatas uue Tartu maakonnaplaneeringu, millega tuleb tutvuda Tartu Maavalitsuse kodulehel http://tartu.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneeringu-uuendamine

  Tartu maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Tartu Maavalitsuse kodulehel http://tartu.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

   

  Seotud dokumendid: