vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Võru maakond, Võru linn, Kanarbiku tn 7 • Müügiotsus 27.06.2016, käskkiri nr 1-2/16/619
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 858 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 2 400,00 €
 • Tagatisraha: 240,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasja endine  aadress on Kanarbiku tn 1.

  Kinnisasi jääb Võru Linnavolikogu 04.06.1998 otsusega nr 254 kehtestatud ja Võru Linnavolikogu 24.05.2000 otsusega nr 93p1 alusel kehtima jäetud Võru Kubja Laulupeo-Kanarbiku tänava kvartali detailplaneeringu alale. Kinnisasi on tähistatud krundig pos. 7, kuid planeeringuga kavandatud piirid ei ühti olemasolevate kinnisasja piiridega.

  Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust. 

  Kinnisasi piirneb Võru Linnavolikogu 14.09.2005 otsusega nr 233 kehtestatud Lauluväljaku tn 8 detailplaneeringu alaga.

  Võru Linnavolikogu on 01.03.2006 algatatud Kanarbiku 5 krundi ja sellega piirneva maa-ala detailplaneeringu.  Kohalikult omavalitsuselt saadud info kohaselt on planeeringu menetlus peatunud.

  Kinnisasjaga piirnevale Kanarbiku tn 5 kinnisasjale üksikelamu püstitamiseks on väljastatud projekteerimistingimused, mis tähendab, et kinnisasi hoonestatakse tõenäoliselt lähiajal. 

  Kinnisasjale on seatud tasuline ja tähtajatu reaalservituut kinnistu nr 1681741 (Kanarbiku tn 5) igakordse omaniku kasuks. Servituudi asukoht ja ulatus on märgitud juuresoleval asendiplaanil. Ostja kohustub üle võtma reaalservituudi seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnisasjaga piirneva tee  kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Lisaks kitsenduste kaardil kajastuvale paikneb kinnisasjal kohalikult omavalitsuselt saadud andmete kohaselt sadeveetorustik, mille asukoht on märgitud juuresoleval kohaliku omavalituse poolt edastatud geodeetilisel alusplaanil.

  Kinnisasjal paikneb lehti ja pinnast täis maaparanduskaev.

  Võru linna üldplaneering on kehtestatud Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2009. a. määrusega nr 98. Kinnisasi asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.voru.ee/index.php?Menu=97&Lang=est

  Võru maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Võru Maavalitsuse koduleheküljel https://voru.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337  algatati uus Võru maakonnaplaneering, millega tuleb tutvuda Võru Maavalitsuse kodulehel https://voru.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering

  Võru maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Võru maavalitsuse kodulehel https://voru.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: