vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Torni tn 1b • Müügiotsus 27.06.2016, käskkiri nr 1-2/16/619
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 607 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 730,00 €
 • Tagatisraha: 70,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi piirneb Valga Linnavalitsuse 13.01.1999. a korraldusega nr 16 kehtestatud Valga linna kvartali nr 252 (Torni tänav) individuaalelamukvartali detailplaneeringu alaga. Detailplaneeringu kohaselt ulatub kinnisasjale käesolevaks ajaks kasutusest välja langenud imbväljaku sanitaarkuja.

  Valga Linnavalitsuse poolt peetava geodeetilise geodeetiliste mõõdistuste infosüsteemis kajastuval geodeetilise alusplaani kohaselt läbib kinnisasja lisaks kitsenduste kaardil kajastuvale sidekaabel, millega asukohaga saab tutvuda juuresoleval alusplaanil. Müüjal puuduvad andmed sidekaali omaniku kohta.

  Kinnisasjal paiknevad marjapõõsad ja varikatus, kinnisasja läänepiirile on ladustatud ehitusmaterjali, komposti ja prügi.  Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt. Müüja ei ole andnud luba nimetatud objektide paigaldamiseks ega ala kasutamiseks.

  Kinnisasjaga piirneva tee avaliku kasutuse ja kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb küsida informatsiooni kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Valga linna üldplaneering on kehtestatud Valga Linnavolikogu 25.05.2007 määrusega nr 6. Kinnisasi asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Ehitus-ja-planeerimine/Uldplaneering

  Valga Linnavolikogu 03.10.2014 otsusega nr 46 on algatud Valga linna uus üldplaneering.

  Valga maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Valga Maavalitsuse koduleheküljel http://valga.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337  algatati uus Valga maakonnaplaneering, millega tuleb tutvuda Valga Maavalitsuse kodulehel http://valga.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering

  Valga maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Valga maavalitsuse kodulehel http://valga.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: