vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Kudruküla tn 31 • Müügiotsus 06.12.2016, käskkiri nr 1-2/16/1251
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2241 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 78 440,00 €
 • Tagatisraha: 7 840,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta soovitame informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjale on Ida-Viru maavanema 20.11.2013 korraldusega nr 683 on antud nõusolek AS-ile Narva Vesi veetorustiku paigaldamiseks ja ekspluateerimiseks. Kasutusõiguse alaga on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasjal paiknevad kuurid ja kinnisasjale on ladustatud ehitusmaterjali. Müüja ei ole andnud luba rajatiste ehitamiseks. Müüja ei võta kohustust korraldada nende likvideerimist kinnisasjalt.

  Narva-Jõesuu linna üldplaneering on kehtestatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 14.09.2000 määrusega nr 33. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.05.2014 otsusega nr 26 on algatatud uue üldplaneeringu koostamine. Üldplaneeringu materjalidega tuleb tutvuda linna kodulehel https://narva-joesuu.kovtp.ee/uldplaneering

  Ida-Viru maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Ida-Viru Maavalitsuse kodulehel https://ida-viru.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Ida-Viru maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Ida-Viru Maavalitsuse kodulehel https://ida-viru.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: