vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, L. Tolstoi tn 10 • Müügiotsus 06.12.2016, käskkiri nr 1-2/16/1251
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1123 m²
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 4 040,00 €
 • Tagatisraha: 400,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasi on alates 22.05.1996 koormatud tasulise hoonestusõigusega tähtajaga 50 aastat OÜ SILINKOR (registrikood 11088914) kasuks kinnisasjal asuva hoone omamiseks. Hoonestusõigus on kantud registriossa nr 324708.  Hoonestusõiguse aastatasu on 38,86 eurot.

  Kinnistusraamatusse on kantud märkus ostueesõiguse kohta riigivaraseaduse § 105¹ lg 2 alusel. Igakordsel hoonestajal on kinnisasja võõrandamise korral ostueesõigus.

  Ostja kohustub üle võtma hoonestusõiguse seadmise lepingust ja asjaõiguslepingust tulenevad maa omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Ehitisregistri andmetel paikneb kinnisasjal hoone ehitisregistri koodiga 120000038.

  Kinnisasi asub A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete Silsteve AS ja BCT AS ohualas. Suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohualas maakasutuse planeerimisel ja detailplaneeringute koostamisel tuleb arvestada kemikaaliseaduse §-s 32 toodud erinõuetega.

  Kinnisasjaga piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasjal paiknevad mitmed lahtised kaevud. Müüjal puudub info, mis kaevudega on tegemist, kas need on kasutuses ning kellele kuuluvad. Lisaks paikneb kinnisasjal jäätmeid. Kinnisasi müüakse sellises seisundis nagu see on ja Müüja ei võta kohustust korraldada kinnisasjalt jäätmete likvideerimist.

  Sillamäe Linnavolikogu 30.05.2006 istungi nr 9 otsusega nr 31-o kehtestatud Sõtke jõe äärsete eramute maa-ala detailplaneeringus on L. Tolstoi tn 10 kinnistu tähistatud positsiooniga nr 48.

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta soovitame informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Sillamäe linna üldplaneering on kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu 26.09.2002 määrusega nr 43/102-m. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.sillamae.ee/et/uldplaneering

  Ida-Viru maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Ida-Viru Maavalitsuse kodulehel https://ida-viru.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Ida-Viru maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Ida-Viru Maavalitsuse kodulehel https://ida-viru.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: