vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Laiuse alevik, Farmi tee 4a • Müügiotsus 06.12.2016, käskkiri nr 1-2/16/1251
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 7856 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 3 530,00 €
 • Tagatisraha: 350,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Kinnisasjal paikneb kohalikult omavalitsuselt saadud informatsiooni kohaselt kasutusest väljas olev kaev.

  AS-lt Kuremaa ENVEKO saadud andmete alusel paiknevad kinnisasjal ettevõttele kuuluvad vee- ja kanalisatsioonitorustikud kaitsevööndi ulatusega 2,5 meetrit torustiku telgjoonest mõlemale poole. Kaitsevööndis kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest ja ehitusseadustikust tulenevad piirangud. Torustiku paiknemisega on võimalik tutvuda juuresoleval asendiplaanil.

  Kinnisasja läbib ka kasutusest väljas olev veetorustik, mille paiknemine on nähtav juuresolevalt asendiplaanilt.

  Jõgeva valla üldplaneering on kehtestatud Jõgeva Vallavolikogu 22.01.2004 määrusega nr 1. Asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alas. Üldplaneeringu kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda vallavalitsuse kantseleis.

  Jõgeva maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsus oma 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 algatas uue Jõgeva maakonnaplaneeringu, millega tuleb tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering

  Jõgeva maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Jõgeva Maavalitsuse kodulehel https://jogeva.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Maaüksus asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Seotud dokumendid: