vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Käsmu küla, Hundisoo tn 1 • Müügiotsus 06.12.2016, käskkiri nr 1-2/16/1251
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 1693 m²
 • Sihtotstarve: elamumaa (100%)
 • Alghind: 40 630,00 €
 • Tagatisraha: 4 060,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Katastriplaani kohaselt on kinnisasja kitsenduseks Laane tänav.

  Kinnisasjani viiva juurdepääsutee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi asub Lahemaa rahvuspargi Lahemaa piiranguvööndis. Keskkonnaametilt saadud informatsiooni kohaselt tuleb kaitsealal arvestada looduskaitseseaduses sätestatud piiranguid Vabariigi Valitsuse 19.02.2015 määruses nr 18 „Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri„ ettenähtud erisustega. Looduskaitseseaduse kohaselt kehtivad kaitsealal üldised kitsendused. Kinnisasi on elamumaa sihtotstarbega. Ehitustegevust piiranguvööndis reguleerib kaitse-eeskirja § 23. Lahemaa piiranguvööndis on ehitiste püstitamine lubatud kaitseala valitseja nõusolekul.

  Kinnisasjal on registreeritud II kaitsekategooria kaitsealuste liikide leiukoht. II kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi asub Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Lahemaa linnualal ja Lahemaa loodusalal.

  Kinnisasi jääb poolloodusliku koosluse alale. Looduskaitseliste maade hooldamisega seotud toetuste taotlemise võimalikkuse osas ja muu hooldamisega seotud lisainfo saamiseks palume pöörduda Keskkonnaameti poole.

  OÜ-lt Vihula Valla Veevärk saadud andmete alusel paikneb kinnisasjal ettevõttele kuuluv kasutusest väljas olev veetorustik, mis asub endiselt kinnisasjal ja mille ligikaudne asukoht on toodud juuresoleval asendiplaanil. 

  Hundisoo tn 1 kinnisasi jääb Vihula Vallavolikogu 13.10.2011 otsusega nr 117 kehtestatud Laane tee 21 kinnistu detailplaneeringu alale. Tähistatud krundina nr 4. Müüja ei taga detailplaneeringu realiseerimise võimalikkust.

  Detailplaneeringu realiseerimise võimaluste ja tingimuste kohta soovitame informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt.

  Vihula Vallavolikogu 13.08.2003 määrusega nr 19 on kehtestatud Vihula valla üldplaneering. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://www.vihula.ee/uldplaneering

  Lääne-Viru maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehel https://laane-viru.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering

  Lääne-Viru maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehel https://laane-viru.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: