vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Motellikompleks • Müügiotsus 06.12.2016, käskkiri nr 1-2/16/1251
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 2.68 ha
 • Sihtotstarve: ärimaa (100%)
 • Alghind: 67 000,00 €
 • Tagatisraha: 6 700,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga põhjasuunalt piirneva tee kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb küsida informatsiooni kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Kinnisasi on alates 19.02.1996 koormatud tasulise hoonestusõigusega tähtajaga 50 aastat OÜ TOOMEMAA (reg.kood 10851696) kasuks kinnisasjal asuva hoone omamiseks. Hoonestusõigus on kantud registriossa 99106. Hoonestusõiguse aastatasu on 1284,62 eurot.

  Kinnistusraamatusse on kantud märkus ostueesõiguse kohta riigivaraseaduse § 105¹ lg 2 alusel. Igakordsel hoonestajal on kinnisasja võõrandamise korral ostueesõigus.

  Ostja kohustub üle võtma hoonestusõiguse seadmise seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnisasjale on seatud tähtajatu tasuta isiklik Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks elektrivõrgu ehitamiseks, valdamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, asendamiseks, kasutamiseks, kasutusse andmiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks kasutusõiguse alal elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses. Isikliku kasutusõiguse asukoha ja ulatusega saab tutvuda juuresoleval asendiplaanil. Ostja kohustub üle võtma isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused, mis kajastuvad teatele lisatud lepingus.

  Kinnisasjale seatakse enne müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist isiklik kasutusõigus Telia Eesti Aktsiaseltsi kasuks omada sideehitist ning teostada kõiki töid mis on vajalikud sideehitise ehitamiseks, kasutamiseks, korrashoiuks, ümberehitamiseks ja lammutamiseks. Ostja kohustub üle võtma sõlmitava isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu võlaõigus- ja asjaõiguslepingust tulenevad omaniku õigused ja kohustused.

  Ehitisregistri andmetel asuvad kinnisasjal ehitised: Motell pooleliolev reg nr 103047198, katlamaja 103047199 ja Närepi kinnistu el. liitumine/ AS Tarriksi peakaitsme suurendamine reg nr 220658958.

  Kinnisasi asub Pärnu maavanema 01.10.2012.a korraldusega nr 529 "Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu 01. oktoober 2012 nr 529 “Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0” kehtestamine" määratud Via Baltica trassi koridoris B2. Lisaks sellele on Motellikompleksi kinnisasjale ette nähtud liiklussõlme ühesuunalised rambid.

  Kinnisasi asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, kehtiv detailplaneering ja ehitusõigus puudub. Detailplaneeringu kohustuse korral määrab maaüksuse sihtotstarbe ja ehitusõiguse kehtiv detailplaneering. Katastriüksuse sihtotstarbe määrab kohalik omavalitsus kehtiva detailplaneeringu alusel.

  Tahkuranna valla üldplaneering on kehtestatud 31.05.2012 Tahkuranna Vallavolikogu määrusega nr 11.  Kinnisasi asub detailplaneeringu kohustusega ja väärtusliku maastiku alal. Üldplaneeringuga tuleb tutvuda http://tahkuranna.kovtp.ee/uldplaneering

  Pärnu  maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Pärnu Maavalitsuse koduleheküljel http://parnu.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337  algatati uus Pärnu maakonnaplaneering, millega tuleb tutvuda Pärnu Maavalitsuse kodulehel http://parnu.maavalitsus.ee/koostatav-parnu-maakonna-planeering

  Pärnu maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Pärnu Maavalitsuse kodulehel http://parnu.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Seotud dokumendid: