vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Laoküla, Männituka • Müügiotsus 22.06.2016, käskkiri nr 1-2/16/609
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 10.10 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 7 760,00 €
 • Tagatisraha: 770,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Kinnisasja kitsendusi vaata kaardilt.Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Informatsiooni kinnistuga piirnevalt riigimaanteelt mahasõidu rajamise võimalikkuse kohta tuleb küsida Maanteeametilt, müüjal vastav info puudub. 

  Kinnisasjal on registreeritud III kaitsekategooria kaitsealuse liigi leiukoht. III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb loodukaitseseadus.

  Kaarma valla territoorumi osa üldplaneering on kehtestatud Kaarma Vallavolikogu 07.07.2010 määrusega nr 9. Kinnisasja juhtfunktsiooniks on osaliselt ehitusõiguseta puhkeala ja osaliselt väärtuslik põllumaa. Asub väga vähesel määral väärtusliku maastiku alas. Nimetatud aladel kehtivate maakasutuse tingimuste kohta on võimalik informatsiooni saada üldplaneeringu seletuskirjast. Kaarma valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Lääne-Saare Vallavalitsuse kodulehel http://www.laanesaare.ee/index.php/ehitus-ja-planeerimine/uldplaneering/kaarma-valla-ueldplaneering

  Saare maakonnaplaneeringuga tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel http://saare.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering

  Saare maakonna teemaplaneeringutega tuleb tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel http://saare.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Kinnisasja kõlvikuline koosseis on võrreldes katastriüksuse moodustamise ajaga muutunud ning Müüja on tuvastanud, et katastriüksus sisaldab metsamaad. Lisatud on metsamajandamiskava aastateks 2015-2024.

  Seotud dokumendid: