vapp RIIGIMAA MÜÜK

 
 

  Enampakkumise tähtaeg on möödas

Saare maakond, Saaremaa vald, Kalmu küla, Siili • Müügiotsus 01.11.2016, käskkiri nr 1-2/16/1079
 • Kinnisasi:
   
 • Pindala: 13.75 ha
 • Sihtotstarve: maatulundusmaa (100%)
 • Alghind: 23 100,00 €
 • Tagatisraha: 2 310,00 €
  Tagatisraha tasuda oksjonikeskkonna poolt genereeritud arve alusel.
 • Maakatastris registreeritud kitsendusi vaata kaardilt.
   

  Kitsenduste kaart on informatiivne. Kitsenduste kaardi andmed ei tekita kitsendusi, vaid kajastavad kitsenduste olemasolu ning lisaks kaardil kajastatutele võib esineda ka muid kitsendusi ning kaardil kajastatud kitsendusi võib tegelikkuses mitte eksisteerida. Kitsenduste kaardil kajastuvad andmed, mis katastripidaja on maakatastriseaduse § 12 alusel kitsenduste kaardile kandnud vastavalt maakatastriseaduse § 191 lõikele 2.

 • Lisainfo:

  Kinnisasjaga piirnevate teede kaitsevööndi ulatuse kohta tuleb informatsiooni küsida kohalikult omavalitsuselt. Tee kaitsevööndis kehtivad ehitusseadustikust tulenevad piirangud.

  Katastriüksus on moodustatud plaani- või kaardimaterjali alusel. Piir on looduses tähistamata ja pindala on ligilähedane. Müüja ei ole kohustatud tagama piiride leitavust looduses.

  Siili kinnisasjale ulatuvad riikliku kaitse all olevate arheoloogiamälestiste Kivikalme (reg-nr 12372), Kalmistu „Leinaväli“ (reg-nr 12370) ja Ohvrikivi (reg-nr 12378) kaitsevööndid. Arheoloogiamälestised on kaitse alla võetud kultuuriministri 01.09.1997 määrusega nr 59. Muinsuskaitseametilt saadud informatsiooni kohaselt võib senist maakasutust jätkata olemasolevas mahus. Kinnismälestise kaitsevööndis kehtivad muinsuskaitseseadusest tulenevad kitsendused (§ 25). Mälestise kaitsevöönd on 50 m mälestise väliskontuurist arvates.

  Kinnisasi asub Tagamõisa hoiualal, mis on kaitse alla võetud Vabariigi Valitsuse 27.07.2006 määrusega nr 176 "Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas". Hoiualal kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud piirangud.

  Kinnisasjal on registreeritud II ja III kaitsekategooria kaitsealuse liigi leiukoht. II ja III kaitsekategooria kaitsealuste liikide elupaikades rakendub isendi kaitse. Piiranguid liikide isendite kaitseks käsitleb looduskaitseseadus.

  Kinnisasi asub osaliselt Natura 2000 kaitstavate alade võrgustiku Tagamõisa linnualal ja Tagamõisa loodusalal.

  Kinnisasjale jääb pärandkultuuriobjekt nimetusega Talukoht, mille kohta on võimalik informatsiooni saada Eesti Looduse Infosüsteemist aadressil: http://loodus.keskkonnainfo.ee/eelis/default.aspx?comp=objresult=parandobj&obj_id=-1650131948

  Kihelkonna valla üldplaneering on kehtestatud Kihelkonna Vallavolikogu 26.05.2010 määrusega nr 8. Üldplaneeringu kohaselt asub kinnisasi kohaliku tähtsusega väärtusliku maastiku alas ning loodusalal. Väärtusliku maastiku alal kehtivad maakasutuse tingimused on toodud üldplaneeringu seletuskirjas. Kihlekonna valla üldplaneeringuga tuleb tutvuda Kihelkonna valla kodulehel aadressiga http://www.kihelkonna.ee/uldplaneering

  Saare maakonnaplaneeringuga tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://saare.maavalitsus.ee/kehtiv-maakonnaplaneering

  Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 algatati uus Saare maakonnaplaneering, millega tutvuda Saare Maavalitsuse kodulehel aadressiga http://saare.maavalitsus.ee/koostatav-maakonnaplaneering

  Saare maakonna teemaplaneeringutega tutvuda Saare maavalitsuse kodulehel aadressiga http://saare.maavalitsus.ee/teemaplaneeringud

  Maa-amet on kooskõlastanud projekti SA16003P „Veere 10 kV fiidri mastivõimsuslülitite paigalduse tööprojekt, Kalmu, Kurevere ja Oju küla, Kihelkonna vald, Saaremaa IS2171“, mille raames paigaldatakse  kinnisasjal juba olemasoleva õhuliini mastile uus lüliti.

  Seotud dokumendid: